Okul öncesi eğitimde müzelerden yararlanma programının 6 yaş çocukları üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Öğrenci: HANDE USBAŞ

Danışman: Oya Abacı

Özet:

Bu araştırma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından EGT-C-YLP–171108–0271 proje numarası ile desteklenmiştir. Bu araştırmada, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan sosyal-duygusal ve bilişsel alanın amaç ve kazanımları doğrultusunda hazırlanan “Okul Öncesi Eğitimde Müzelerden Yararlanma Programı”nın okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocukları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Acıbadem Türk Telekom İlköğretim Okulu Anasınıfı A ve B şubesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Random yoluyla oluşturulan örneklem gruplarından B şubesi (n=23) deney grubu, A şubesi (n=19) ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada hem nitel hem de nicel veri toplama yöntemlerinden yararlanılmış ve deneysel desen yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada veriler çocukların kültürel yaşantıları ile ilgili bilgi formu, öğrenci değerlendirme formu ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan oluşan gözlem defterleri ile elde edilmiştir. Öğrenci değerlendirme formu, araştırmaya katılan gruplara, deneysel işlem öncesi ön test ve deneysel işlem sonrası son test olarak uygulanmıştır. Deneysel işlem süreci 11 hafta sürmüştür. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Wilcoxon ve Mann Whitney-U testinden yararlanılmıştır. Nitel bulguların analizinde “betimsel analiz”den yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, programlı bir müze ziyareti gerçekleştirmek için “Okul Öncesi Eğitimde Müzelerden Yararlanma Programı”nda yer alan gezi öncesi, gezi ve gezi sonrası etkinliklerin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimi, öğrenilenlerin kalıcılığı ve müze yaşantılarının günlük yaşamlarına yansıması açısından, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, “Okul Öncesi Eğitimde Müzelerden Yararlanma Programı”nda yer alan etkinlikleri uygulayarak planlı ve etkili müze ziyaretleri gerçekleştirilmesine ve yapılacak yeni araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar sözcükler: Müze, müze eğitimi, okul öncesi eğitim, geçmiş. ABSTRACT This research has been supported by Marmara University Scientific Research Project Committee under project number EGT-C-YLP-171108-0271. The research aimed to investigate the effects of “The Program of Utilization of Museums for Pre-School Education” which was carried out according to the social-emotional and cognitive field gains determined by the education program of Ministry of Education on 6 year-old children continuing to pre-school educational institution. This study was conducted with pre-school students of class A and B in İstanbul Acıbadem Türk Telekom Primary School in the spring term of 2008–2009. Out of a random sample of pre-school students, students of class B (n=23) were the experimental, students of class A (n=19) were the controlling group. In the study both the quantitative and the qualitative data collecting methods were utilized and among experimental design methods pre-test, post-test controlling group design was used. The data of the study was gathered from the information form about the cultural experience of children, student evaluation form and the observation notebook consisted of the worksheets of the students. The student evaluation form was applied to the students as pre-test before the experimental process and as pos-test after the experimental process. The experimental process was completed in 11 weeks. Wilcoxon and Mann Whitney-U test was used to analyze the data gathered for the research. “Descriptive analysis” was used in analyzing the qualitative data. As conclusion of the research, there is a significant difference in favour of the experimental group, who were involved in the activities of before visit, visit and after visit that took place in the “The Program of Utilization of Museums for Pre-school Education” in order to actualize scheduled museum visits, in social-emotional and cognitive improvement, the lastingness of the learned information and the reflection of the museum experience to students’ life when compared to the control group of students who were involved in the conventional education. In accordance with the data obtained in this study, recommendations to achieve scheduled and effective museum visits by applying the activities that take place in “The Program of Utilization of Museums for Pre-school Education” and suggestions for the new researches are proposed. Key words: Museum, museum education, pre-school education, past concept