Toplumumuzun mülteci algısında dini ve sosyal etmenler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zülal Kökel

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski bir olgu olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerde özellikle ulus aşırı göçlerin ve ilticanın arttığı malumdur. Son rakamlara göre Türkiye en çok mültecinin olduğu ülke olarak bilinmektedir. Yine son verilere göre, bu kişiler içinde 3.049.879 Geçici Koruma kapsamında Suriyeli bulunmaktadır. Her iki toplumunda birlikte, huzur içinde yaşaması için toplumumuzun bu konuyla ilgili bakış açısına etki eden etmenlerin neler olduğunu ortaya koymanın önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk Bölümde temel kavramlar, hukuki mevzuat, sosyal, psikolojik ve küresel çapta ilticayla ilgili olarak ele alınan konulara ve tartışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde mülakat tekniği kullanılarak yapılan alan araştırmasında elde edilen veriler aktarılmış, toplumumuzun mülteci algısıyla ilgili önemli görülen etmenler sıralanmıştır. ABSTRACT Migration is seen as a phenomenon as old as human history. İn recent times, it is obvious that especially international migration and refugee has increased. According to the latest statistic, Turkey is known as the country has most refugees. Again, according to the latest data, among these persons, there is 3.049.879 Syrian within the scope of temporary protection. For both communities to live together, in peace, ıt is thought that it is important to show what are the factors affecting perspective of our society about this issue. The study consist of two parts. In the first part, main term, legal regulations and social, psychological and global issues and discussions related to refugees. were included. In the second part, the data that obtained from field research using the interview technıque were transferred and factors related to refugee perception of our society that as seen important were listed.