2000 yılından sonra AB'ye tam üye olan ülkeler ile Türkiye'nin karşılaştırmalı ekonomik analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EVRİM BİLGİÇ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Bu çalışmada 2000 yılından sonra AB’ye üye olan ülkelerin ve Türkiye’nin mali büyüklüklerinin karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Bu analizler yapılırken Maastricht Kriterleri dikkate alınmıştır. Bu kriterler enflasyon oranları, kamu borçları, kamu açıkları, uzun vadeli faiz oranları ve devalüasyondur. Kriterlerde yer alan maddeler incelenmiştir. Gerekli veriler incelenerek Türkiye’nin AB’ye girme ihtimali hakkında yorumlar yapılmıştır. SUMMARY In this study, the financial expansions of Turkey and the members of EU were analysed comparatively according to Maastrict Criterias. These Criterias are inflation rate, public dept, public deficit, long term rate of interest and devaluation. Actual data was abstracted and the probabality of joining EU of Turkey was construed.