İlk ve Orta Okullarda Pilates Çalışmalarının Öğrencilerin Bazı Postür ve Motorsal Özellikleri ile Sosyal Davranışları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GAMZE TANRIVERDİ

Danışman: Mehmet İnan

Özet:

Bu araştırma, ilkokul ve ortaokullarda pilates uygulamalarının öğrencilerin bazı postür ve motorsal özellikleri ile sosyal davranışları üzerindeki etkileri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul SAJEV Özel Küçük Prens Okullarında öğrenim gören 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere 12 hafta boyunca haftada 1 gün, 50 dakikadan oluşan pilates egzersiz etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için Flamingo Denge Testi, Esneklik İçin Otur Uzan Testi, Postür Analizi için simetrigaf ve Nazlı'nın (2008) Türkçeye uyarladığı "Sosyal Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçümler ön test ve son test olarak çalışma başlangıcında ve 12 hafta sonunda alınmıştır. Araştırma öncesi ve sonrasında denge, postür, esneklik ve SDÖ puan ortalamaları bağımlı örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre pilates uygulamalarının postür, esneklik ve denge özellikleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. -------------------- This study was conducted to investigate the effects of pilates practices on some posture and motor characteristics and social behaviors in primary and secondary schools. Sample of the study consists of 3,4,5 and 6 th grade students studying in a private school in Istanbul in 2018-2019 academic year. Pilates exercises were applied 50 minutes, one day a week for 12 weeks. Flamingo Balance Test, Sit Down Extension Test for Flexibility, Symmetry for Posture Analysis and "Social Behavior Scale" adapted by Nazlı (2008) to Turkish were used for the data collection. Before and after the study, mean of balance, posture, flexibility and SBS scores were analyzed with dependent sample t-test. According to the findings, there are significant differences between the features of posture, balance and flexibility of pilates practices.