Türk Hukukunda ad ve adın değiştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BİLAL CENGİZ

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

İnsanların henüz yerleşik hayata geçmedikleri dönemlerden beri kullanılan ad, kişiyi toplumdaki diğer kimselerden ayırmaya yarayan, toplum içerisindeki ilişkilerde onu belirleyen hukuki bir tanıtım aracıdır. Adın taşıdığı önem nedeni ile ad ile ilgili hem özel hukuk alanında hem de kamu hukuku alanında çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Adın, toplum içinde üstlendiği görevleri tam anlamı ile yerine getirebilmesi için kural olarak herkesin bir ada sahip olması zorunludur. Bunun yanında, adın istenildiği gibi ve sık sık değiştirilmesi toplumsal yaşamda birçok karışıklık ve güvencesizliğe neden olabilir. Bu durum dikkate alınarak adın sürekliliği ve değişmezliği ilke olarak benimsenmiştir. Ancak bir taraftan da kişinin şahsiyeti ile adı arasındaki sıkı bağ nedeni ile haklı sebeplere dayanılmak sureti ile kişiliğe ve korunması gereken önemli menfaatlere zarar verici bir durum ortaya çıktığında, adın değiştirilmesine imkân tanınması gerektiği de kabul edilmiştir. Bu nedenle Türk Hukukunda, Medeni Kanunun 27’nci maddesiyle adın değiştirilmesinin haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebileceği kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi adın değiştirilmesi yargılamayı gerektiren bir hâkim kararı ile gerçekleşir. “Türk Hukukunda Ad ve Adın Değiştirilmesi” isimli çalışmada, Türk Hukukunda yer alan ad ile ilgili düzenlemelerle adın değiştirilmesi için öngörülen bu yargı süreci, doktrindeki farklı görüşler ile Yargıtay’ın içtihatlarından da istifade edilerek incelendi. Tez çalışması üç ana bölüme ayılarak, ilk bölümde konunun temelini oluşturan ad kavramının üzerinde duruldu. İkinci bölümde ise adın değiştirilmesinin yasal dayanakları ve adın değiştirilmesinin şartı olan haklı sebep kavramı incelendi. Son bölümde ise adın değiştirilmesi için açılacak davanın yargılama usulü anlatılarak adın değiştirilmesinin sonuçlarına değinildi. ABSTRACT The name that is used since the period in people are migrant is a legal introduction means that makes a person separate from the other people. Because of the importance of the name, the various arrangements about the name are made in the fields of both private law and public law. As a rule, for exactly applying the missions that the name has in society, all people must have a name. More over, changing often and randomly can result to chaos and unsafety. By paying attention to this point, the continuity and unchangeableness of the name is adopted as a principle. But in the other hand, because of the close relationship between the personality and the name of the person, if there are just causes which damage to personality and significant beneficium, it is accepted that the name can be changed. So, it is ordered with the 27th article of Turkish Civil Code in Turkish Law that the change of name can be requested from the judge if there are just causes. As it is seen, the change of name is come true with the decision of judge that requires judgment. In the study named “The Name and the Change of Name in Turkish Law”, the arrangement about name taken place in Turkish Law and this process that is envisaged for the changing name are studied by benefiting from Court of Appeal’s decisions and the different opinion in Doctrine. This thesis study consists of three main chapters. In the first chapter, it focused on the concept of the name that is basis of the subject. In the second chapter, by it is studied about legal basis of changing name and the concept of the just cause that is condition to the change of name. And finally in the last chapter, mentioning the proceeding of changing name, the outcomes of changing name are analyzed.