Türk vergi yargısında istinaf sistemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Evin Azğan

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Dava sayısının artması ve üst mahkemeler önüne gelen dava dosyalarında kararların gecikmesi ve yargılamanın makul sürede ve adil yapılmasının sağlanabilmesi gibi se-bepler gerekçe gösterilerek iki dereceli idari yargı sisteminde değişikliğe gidilmiştir. 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile idari yargıda ve dolayısıyla vergi yargısı örgütlenmesi ve yargılama usullerine ilişkin birçok değişiklik yapılmıştır. 6545 sayılı Kanunla istinaf genel kanun yolu olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle bölge idare mahkemelerinin yapısı değiştirilmiş, şüp-hesiz en önemli değişiklik idari yargıda yer alan olağan kanun yollarından “itiraz” yolu kaldırılarak “istinaf” yolu getirilmiş olmasıdır. Bu kapsamda diğer kanun yollarında da bazı değişiklikler yapılmış ve temyiz ise sayılan sınırlı hallerde başvurulacak bir kanun yolu olarak öngörülmüştür. Bu değişikliklerin diğer kanun yollarının işlevleri, bölge idare mahkemelerinin yapısı ile Danıştay’ın içtihat mahkemesi olarak işlevi bakımından önemli sonuçları vardır. Bu çalışmada söz konusu değişikliklere ve yapılan değişikliklerin diğer kanun yolları üzerindeki yansımalarına, istinaf kanun yoluna anayasal zeminde ve vergi hukuku ile temel hak ve özgürlükler bağlamında değinilmeye çalışılacaktır. -------------------- The two-level administrative judiciary system was amended, citing reasons such as the increase in the number of cases and the delay of decisions in the case files before the upper courts and the ability to ensure fair and fair trial. With the Turkish Penal Code, numbered 6545 and the Law on Amendment of Certain Laws, many amendments were made in the administrative judiciary and therefore in the organization of the tax judici-ary and the proceedings. With the law numbered 6545, the appeal is regulated as a gene-ral remedy. With this regulation, the structure of the regional administrative courts has been changed, and the most important change is that the “objection” way has been re-moved from the ordinary remedies in the administrative judiciary and ”appeal” has been brought. In this context, some amendments have been made in other legal remedies and the supersedeas is foreseen as a remedy for limited cases. These amendments have important implications for the functions of other remedies, the structure of the regional administrative courts and the functioning of the Council of Sta-te as a case-law court. In this study, the mentioned amendments and their reflections on other legal remedies, appeal law will be tried to be addressed in the context of constitu-tional ground and tax law and fundamental rights and freedoms.