İNSAN ARAYÜZ ETKİLEŞİMİNDE MESAJ İÇERİKLERİNİN ETKİSİ: ÇOK BAĞLAMLI BİR ANALİZ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet Ali Bayram

Danışman: Çiğdem Aytekin

Özet:

İletişimin temel öğelerinden biri olan bağlam, iletişim sürecinin tamamını kapsar ve zaman, ortam, ilişkiler gibi birçok edim çerçevesinde değerlendirilir. Bu çalışmanın temel amacı, insanların kendi aralarındaki etkileşimde gerçekleşen bağlamın, insan arayüz etkileşiminde de gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bağlamı temsil ettiği düşünülen, e-ticaret, beyaz perde ve kitap yorum sitesi olmak üzere 3 alan seçilmiştir. Burada alanı temsilen kullanıcı yorumlarından yararlanılmıştır. Zira kullanıcılar bu ortamlarda ürün, film ve kitaplara yorumlar yazmakta ve onları puanlamaktadırlar. Bağlamın gerçekleşme durumunu tespit için makine öğrenmesi ve doğal dil işleme yöntemleri ile modeller oluşturulmuştur. Bu noktada, bir alana yazılan yorumların olumlu-olumsuz-nötr gibi duygu durumlarının başka bir alanda eğitilen verilerle aynı başarı oranını sağlayamayacağı varsayımından hareket edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bağlamın insan arayüz etkileşiminde de gerçekleştiğini göstermektedir. İkinci olarak, bağlamdan en az etkileneceği varsayılıp tüm alanlardan eşit oranlarda alınan verilerle karma bir veri kümesi oluşturulmuş ve yeni bir model eğitilmiştir. Buradan da, verilerin kendi alanları dışında eğitilen verilerle oluşturulan modellerin başarı oranlarının daha düşük olduğu, ancak karma verilerle eğitilen modellerin belirli bir alandan alınan verilerle eğitilen modellere göre daha düşük başarı göstermesine karşın, bağlamın değişmesinden en az etkilenen model oldukları tespit edilmiştir. Üçüncü olarak, modellerin özellikle nötr yorumlar karşısında belirgin bir şekilde düşük başarı gösterdikleri görülmüştür. Bu nedeni açıklayabilmek amacıyla, tüm yorumlar içinden rastgele seçilen belli sayıda yorumun başka kullanıcılarca tekrar değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Hem bu amacı gerçekleştirmek, hem de araştırma sürecinde geliştirilen modellerin herkese açık olmasını sağlamak amacıyla, kullanıcıların yorumları değerlendirebileceği ve modelleri test edebilecekleri bir uygulama, web ve mobil ortamlardan herkese açık olarak yayınlanmıştır. Bu yolla modellerin başarısını etkileyen faktörler de tespit edilebilmiş ve daha başarılı modeller için önerilerde bulunulmuştur.