Vakıf yükseköğretim kurumlarının mali özerkliği ve vergilendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HANDAN İLAĞA

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ ÖZERKLİĞİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Vakıf Yükseköğretim Kurumları ilk olarak 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden önceki tarihte yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun kabulü ile Türk Yükseköğrenim tarihinde yerini almış ve bu kanunda yer alan hükümler 1982 Anayasasına da eklenerek Vakıf Yükseköğretim Kurumları Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarını Mali Özerkliği bu kurumları Devlet Yükseköğretim Kurumlarından ayıran en önemli özelliktir. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarını Mali Özerkliği ve Vergilendirilmesi konulu çalışmamın birinci bölümünde Türkiye'de Yükseköğrenimin kısa Tarihçesine Yükseköğretim ve Üniversite kavramlarına, Vakıf Yükseköğretim kurumlarının ve kurucu vakfın özelliklerine, Devlet Yükseköğretim Kurumu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumu arasındaki farklara, Yükseköğretim Kurumları Sorunları ve başkaca ülke uygulamalarına ve Yükseköğretim Kurumu mezunlarının İşsizlik Sorununa değinilecektir. Çalışmamın ikinci bölümünde vakıf yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, idari yapısı, denetimi ve tasfiyesi konularına değinilirken Akademik personele dair istatistiki bilgilerden bahsedilecek ve vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakıf ile idari ve mali ilişkisi, gelirleri, mallarının kamu malı sayılıp sayılmayacağı, Mali ve idari özerkliği, denetlemeye yetkili kurumların hangi kurumlar olduğu, faaliyet durdurma veya kapatılma kararlarının alınıp alınamayacağı konuları irdelenecektir. Çalışmamın üçüncü ve son bölümünde ise vakıf yükseköğretim kurumlarının vergi açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Tez çalışmam boyunca Anayasa, Yükseköğretim Kanunu ve örnek yargı kararları incelenerek ve Anayasa hükümleri ile Yükseköğretim Kanunu maddeleri arasındaki çelişkiler konusunda tespitlerde bulunulmuştur. Sonuç bölümünde ise mevcut yasal durumda yapılması gerekli değişikliklere dair düşüncelerim yer almaktadır. Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu, İLAĞA Eğitim ve Kültür Vakfı ABSTRACT FINANCIAL AUTONOMY AND TAXATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Private universities firstly took place in Turkish higher education history with the acceptance of Higher Education Law (Law No: 2547) before the constitution of 1980. The provision of this law added to the constitution of 1980 so that private universities have achieved the constitutional guarantee. Financial autonomy is the most differential characteristic of private universities. The brief history of higher education, the terms of higher education and universities, the characteristic of private universities and founding board of private universities and the difference between the state higher education institute and private higher education institute, the problem of higher education institutes, the applications in other countries and the unemployment problem of graduates from the Turkish universities will be found in the first part of my study The Autonomy and Taxation of Private Higher Education Institutions. I will address the foundation, administrative structure, audit, liquation of private universities and mention the statistics of the academic staff in the second part of my study. The other subjects that will be process in the second part of my study are the financial and management relation between the higher education institute and founding board, the incomes of the universities, university properties can be counted in the public domain or not, the audit institute of the financial and management autonomy of the universities, a closure decision can be given or not. In the third and the last part of my study an evaluation will be given about the taxation of the private higher education institutes. During my thesis study I work on constitution, higher education law and sample judicial decisions and determined the contractions between the constitution and higher education law At the conclusion part my opinions can be found about the necessary changing on current legislation system.