Avrupa Birliği eğitim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri açısından türk öğretim programındaki bilgisayar dersinin yeterliliği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MURAT ÖZTOK

Danışman: Nesrin Özdener Dönmez

Özet:

Araştırmada internet üzerinden işbirlikli proje çalışmalarında ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerilerinin neler olduğunun belirlenmesi ve internet üzerinden işbirlikli proje çalışmalarının, BİT kullanabilme becerilerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında ayrıca, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) için kullanılan öğretim programı ile Türkiye’de uygulanmakta olan M.E.B öğretim programı öğrencilere kazandırılması hedeflenen BİT becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, internet üzerinden işbirlikli proje çalışmalarında ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyabilecekleri temel BİT becerilerinin neler olduğunu belirleyebilmek ve bu temel beceriler açısından 8. sınıf öğrencilerinin seviyesini tespit edebilmek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise internet üzerinden işbirlikli proje çalışmalarının, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerilerine etkilerinin belirlenmesi ve ECDL ile M.E.B. müfredatlarının öğrencilere BİT kullanabilme becerileri kazandırması açısından karşılaştırılabilmesi amacıyla son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Öğrencilerin, çalışma öncesinde gerçekleştirilen uygulama sınavından elde ettikleri puanlar doğrultusunda dört çalışma grubu oluşturularak deney ve kontrol grupları belirlenmiş, deney gruplarına ECDL, kontrol gruplarına ise MEB öğretim programına göre bir yarıyıl süresince eğitim verilmiştir. Aynı müfredat doğrultusunda eğitim alan her iki gruptan, tasarlanan iki adet projeden bir tanesini yürütmesi istenmiş ve çalışma sonunda bu projeler değerlendirme formlarına göre puanlandırılmıştır. Çalışma 3 farklı okuldan 120 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada internet üzerinden iş birlikli proje çalışmalarında sıklıkla kullanılan BİT becerileri belirlenmiş ve ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin temel BİT seviyeleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları işbirlikli proje çalışması yapan öğrencilerin, proje çalışması yapmayan öğrencilere göre BİT ve alt bileşenlerini kullanabilme açısından daha başarılı olduklarını, sadece kelime işlemci kullanımında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu sonuçtan hareketle bilgisayar ve internet teknolojilerinin eğitime entegre edilme surecinde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin bu becerileri kullanabilecekleri ortamların da yaratılması gerektiği söylenebilir. Araştırmada ayrıca M.E.B ve ECDL müfredatları öğrencilerin proje çalışmalarından elde ettikleri puanlar doğrultusunda karşılaştırılmış, ECDL müfredatının M.E.B müfredatından daha başarılı olduğu bulunmuştur. Yapılan bu çalışmayla öğrencilerin temel bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı olmadan internet üzerinden işbirlikli projeleri yürütemedikleri görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim teknolojileri, İnternet Üzerinden İş Birlikli Projeler, M.E.B Müfredatı, ECDL ABSRACT The aim of this study is to determine the basic ICT skills that may be needed by the 8th grade students in their cooperative project works implemented via the Internet and to determine the effects of cooperative projects implemented via the Internet on students’ ICT skills. Within the scope of the study, the curriculum used for European Computer Driving License (ECDL) and the curriculum used in Turkey are also compared in terms of the ICT skills. In the first stage of the study, the survey method was used to determine basic ICT skills in collaboration projects and to determine the level of ICT skills at 8th grade student. In the second stage of the study, post test control group experimental was used to determine the affects of collaboration projects via the internet on students’ use of ICT skills and to compare ECDL and MEB curriculums in line with the use of ICT. Experimental groups and control groups were determined by the pre test results, and the experimental groups were provided education using the ECDL curriculum and the control groups using the MEB curriculum during one semester. Two groups that received education in line with the same curriculum were asked to implement one of the two projects designed, which were scored based on the evaluation forms. At the end of the training, the students who received education in line with the ECDL and M.E.B curriculum were compared in terms of ICT skills and sub-components of ICT. The research population of the study was consisted of 120 students at 3 different schools. In the study, the most frequently ICT skills used in the collaboration projects via the Internet and students’ use of ICT levels at 8th grade were determined. Also in the study, it was found that the students who were involved in cooperative projects were more successful in terms of ICT and the sub-components compared to those not involved and that there was no significant difference only in the use of word processor. In this case, it can be said that it is better to create areas where students could use computers and the Internet actively more than telling them what computer and Internet are. In the study, the curriculum’s of MEB and ECDL were also compared in terms of each one of the skills used in cooperative projects via the Internet and the result indicate that there is a significant differences in a favour of ECDL. According to the results of the study, it is established that the curriculum of MEB has considerable deficiencies in providing these skills, and that the ECDL curriculum is relatively successful compared to that of MEB, but that it has deficiencies in some specific areas. With this study, it has been shown that students have considerable deficiencies in implementing cooperative projects over the Internet without the basic ICT infrastructure. Key Words: Information And Communication Technology, Collaborative Projects Via Internet, M.E.B Curriculum, ECDL