Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi, Hazine 1321 Numaralı Zübdet - ül Tevarih nüshası ve tasvirleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SABRİYE HİLAL ARPACIOĞLU

Danışman: Şehnaz Biçer

Özet:

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H.1321 No’lu Zübdet’üt Tevarih yazması, 16. yüzyılda, Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi’nde yapılan nadide eserlerden biridir. Bu yazmada bulunan kırk adet minyatürlü sayfa renk, şekil, kompozisyon ve kurgu bakımından incelenmiştir.

Silsilename özelliği de taşıyan bu yazmanın bütün minyatürlü sayfaları, anlattığı hikâye bakımından da irdelenip, hikâye-kurgu yaklaşımında 16. yüzyıl nakkaşhanesi nakkaşlarının nasıl bir yol izlediği anlaşılmaya çalışılmıştır.

The inscription Zübdet’üt Tevarih numbered of H.1321 which resides in the Museum of Topkapı Palace Library is one of the rare pieces of art and it was completed in Topkapı Palace Nakkaşhane in the 16th century. In this study, it is aimed toinvestigate the inscription’s forty pages of miniature in terms of color, shape, composition and constructs.

The miniature craft pages with the Silsilename feature of the inscription are also examined with regard to the story. Thus the 16th century Nakkaşhane miniaturist methods and techniques are studied from the point of story-fiction approach.