Politik istikrar endeksi – ekonomik göstergeler arasındaki etkileşim: Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ANIL YILMAZ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Politik istikrarsızlık kavramı, 1960’lı yıllarla birlikte siyaset biliminde çalışılmaya başlanmıştır. Politik istikrarsızlığın ekonomiye olumsuz etkilerinin görülmesi sebebiyle 1990’li yıllarda politik istikrarsızlık iktisat yazınında kullanılmaya başlanmış, politik istikrarsızlık ile ekonomik göstergeler arasındaki etkileşimi inceleyen birçok çalışma yayımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, politik istikrarsızlık ile ekonomik göstergeler arasındaki etkileşimi farklı değişkenler ve güncel verilerle birlikte yeniden test etmektir. Dokuz ülke için 2010-2017 yıllarına ait veriler panel veri analizi yapılarak test edilmiştir. %90 güven aralığında yapılan panel veri analizi sonucunda araştırmamızın bulguları şu şekildedir; politik istikrarsızlık ile ekonomik büyüme arasında ilişkinin varlığa dair kanıt elde edilememiştir. Politik istikrarsızlık ile doğrudan yabancı yatırım girişleri, doğrudan yabancı yatırım çıkışları, enflasyon oranları ve döviz kuru arasında düşük negatif korelasyon görülmektedir. -------------------- The concept of political instability began to be studied in political science in the 1960s. Due to the negative effects of political instability on the economy, political instability began to be used in the economic literature in the 1990s and many studies examining the interaction between political instability and economic indicators were published. The aim of this study is to re-test the interaction between political instability and economic indicators with different variables and current data. Data for nine countries for the years 2010-2017 were tested by panel data analysis. As a result of panel data analysis performed in 90% confidence interval, the findings of our study are as follows; There is no evidence of a relationship between political instability and economic growth. There is a low negative correlation between political instability and foreign direct investment inflows, foreign direct investment outflows, inflation rates and exchange rates.