Sinop ve yakın çevresinin iklimi ve çevresel etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatma Ercan

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

İklimin doğal çevre ve beşeri faaliyetler üzerindeki etkilerinin ele alındığı bu çalışmada Sinop’un iklim özellikleri ve iklimin çevresel etkileri değerlendirilmiş olup, 1950-2016 arasındaki yıllara ait Sinop meteoroloji istasyonunun verileri ile 1965-1993 yılları arasındaki Ayancık meteoroloji istasyonunun rasat verileri kullanılmıştır. Veriler doğrultusunda Köppen, De Martonne, Thorntwaite, Erinç metodları ile Rubinstein metodu gibi çeşitli formüllerden yararlanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ile tablolar, grafikler, istatistikî veriler, şekiller ve haritalar oluşturulmuştur. Ayrıca iklimin rölyef, bitki örtüsü, akarsu, doğal afetler, yerleşme, mesken tipleri, zirai faaliyetler ve turizm üzerindeki etkileri görsel materyallerle desteklenerek ortaya konulmuştur. İklimin, fiziki çevre ve insan faaliyetleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. İklimin doğal çevre ve beşeri faaliyetler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. ABSTRACT This study in which the effects of climate on natural environment and human activities are discussed, the climate characteristics and environmental effects of climate of Sinop are evaluated and the data of Sinop meteorological station of 1950-2016 years and the data of Ayancık meteorological station between 1965-1993 are used. In the direction of data, analyzes performed using various formulas such as Köppen, De Martonne, Thorntwaite, Erinç methods and Rubinstein method. Tables, graphs, statistical data, figures and maps were created with the data obtained as a result of the analyzes made. In addition, the effects of climate on relief, vegetation, rivers, natural disasters, settlement, residential type, agricultural activities were revealed by supporting visual materials. Climate’s effects on physical environment and human activities were discussed. Climate’s effects on natural environment and human activities were tried to be defined.