Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Kur’an meali


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ercan Şen

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

Vahiy zincirinin son halkasını oluşturan Kur’ân, bütün insanlığa gönderilmiş, dili Arapça olan ilâhi bir kelamdır. Bu kelamı anlamak her müslümanın temel bir ödevidir. Zira bir müslüman hayatını Kur’ân’a göre inşa etmek durumundadır. Kur’an’ın kullandığı iletişim vasıtası olan dilin Arapça oluşu, onun hedef kitle olarak kabul ettiği bütün insanlığa hitap edebilmesi noktasında önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Kur’ân, Arap olmayanlar için anlaşılmaz bir kitap olup, ancak farklı dillere tercüme edildiğinde farklı toplumlar onunla iletişim kurabileceklerdir. İşte bu durum, Kur’ân’ın farklı dillere çevirisini bir zorunluluk haline getirmiştir. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu da bu gerçekten yola çıkarak 1957 yılında Kur’ân’ı Türk diline tercüme etmiştir. Türk düşünce ve eğitim hayatının son yüzyıldaki en önemli isimlerinden olan Baltacıoğlu’nun bu meali bizim araştırma konumuzu oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda biz Baltacıoğlu’nun mealini dil, üslup ve yöntem açısından incelemeye çalıştık. Bu mealin kaleme alınış sürecini öncesi ve sonrasıyla birlikte inceleyerek, Kur’an çalışmaları dünyasına çok az da olsa katkıda bulunmaya gayret ettik. Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında ana hatlarıyla Kur’an ve tercüme kavramları ele alınmıştır. Birinci bölümde Baltacıoğlu’nun hayatı ve çalışmalarına değinilmiştir. İkinci bölümde Baltacıoğlu’nun genel olarak din ve Kur’an hakkındaki görüşleri irdelenmiş, daha sonra ise mealin doğduğu ortam, arka plan ve mealin yazılış sebepleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise kapsamlı bir biçimde meâl dil, üslup ve yöntem açılarından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda şekil ve muhteva olarak da değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. SUMMARY Qur’an is the last ring of revelation’s chain. It was send the whole mankind and it’s language arabic that chant of praise an utterance. Understanding this utterance is basic obligation to every muslim. Qur’an has been using the arabic language that communication’s instrument. This situation has been to appearing as a problem which it’s acceptance as target mass that whole mankind in points. In this condition, Qur’an has been to adressing incomprehensible a book for non-Arabs. Only when translated different languages, different societies will have communicated with Qur’an. As you seen, this state have obligated of Qur’an translation to different languages. Ismayıl Hakkı Baltacıoglu, translated to Qur’an in Turk’s language from point of this reality in 1957. Baltacıoglu’s this translation have constituted our basic research topic. Baltacıoglu is one the most persons of Turk thought and education’s life in the last century. In this research we efforted to investigate Baltacıoglu’s translation from points of language, style and method. This translation’s written process we scrutinized with it’s previous and afterwards. Exactly like this, we struggled to assist in world of Qur’an works. Our research has been consisted of one introdiction and from tree chapter. In introduction, we mentioned the concept of Qur’an and translation with basic lines. In the first chapter was explained Baltacıoglu’s life and his works. In the second chapter was explained Baltacıoglu’s opinions about religion and Qur’an as a general. In addition to, environment which this translation’s arised and it’s backround and reasons of written. In the third chapter translation was investigated from points of language, style and method in a comprehensive way. In same time, translation was scrunitized as content and shape.