İzaha davet kurumunun vergilemenin anayasal ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yiğithan Korkmaz

Danışman: İREM BERKSOY

Özet:

İdarenin, vergilendirme ile ilgili tereddüte düştüğü durumlarda, mükelleflerden açıklama talep etmesi mükellef haklarına saygılı bir devlette olması gereken bir uygulamadır. İzaha Davet Kurumu ile uyuşmazlıkların yargı aşamasına intikal ettirilmeden çözülmesi, İdare ile yargı organının iş yükünün hafifletilmesi ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının arttırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada öncelikle İzaha Davet Kurumu, ihdas ediliş süreci ve kapsama alınan konular bakımından incelenmiştir. Çalışmada İzaha Davet Kurumunun Türk Vergi Sisteminde yer alan benzeri düzenlemeler ile karşılaştırması yapılmış, ortak ve farklı yönleri belirtilmiştir. Sonraki bölümlerde ise İzaha Davet Kurumunun, verginin yasallığı sınırı yönünden ve vergi kanunları önünde eşitlik sınırı yönünden değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak kurumun yapılandırılış sürecinde eksik ve tekrar değerlendirilmesi gereken noktalar tespit edilerek okuyucuların bilgisine sunulmuştur. -------------------- In case of hesitation by the administration regarding taxation, it is a normal practice to request explanation from taxpayers in states where taxpayers rights are significant. Resolving the conflicts before judicial stage, decreasing workload of the administration and the judiciary and enhancing voluntary compliance of taxpayers with tax are three main goals of the IDK (institution of invitation toexplanation). In this study, IDK is investigated in terms of its formation process and contents, respectively. The study began with a comparison of IDK and similar regulations in Turkish tax system regarding their similarities and differences. In the following parts, the legality of the tax and the equality limit in the eyes of the tax laws of IDK are evaluated. Finally the subjects that need to be reevaluated and elaborated during the formation process of IDK are identified and presented for the reader.