Dini bilgi edinme sürecinde sosyal medya


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elif Bildik

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Günümüzde hızlı bir şekilde gelişim gösteren iletişim teknolojileri toplumsal her alana etki ederek iletişimin çehresini farklı bir boyuta dönüştürmüştür. İnternet teknolojisinin geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçmesi ile yeni iletişim teknolojileri toplumda nüfuz kazanmış ve globalleşen dünyada önce zaman ve mekân kavramlarını dönüştürmüş sonrasında ise dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Gelişen ve değişen iletişim araçlarının sunduğu imkanların müspet-menfi tezahürlerini ekonomiden siyasete, eğitimden sanata topluma ait her alanda görmek mümkündür. İnsanlık tarihinin var olduğu andan itibaren varlık sahasında kendini gösteren din de yeni iletişim teknolojilerinin kaçınılmaz ağına takılarak yeni medyanın iletme gücünden yararlanmış hem etkileyen hem de etkilenen bir rol oynamıştır. Tek taraflı bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımlarına imkân sağlayan yeni medya sistemlerinden sosyal medya da artık insanların dini duygu, düşünce ve dini bilgi paylaşımlarında bulunduğu bir mecra haline gelmiştir. Bireysel ve toplumsal hayatın içine bu kadar giren ve interaktif bir ortam sağlayan sosyal medyada dini paylaşımların artmasıyla dini iletişim şekilleri de bir bakıma geleneksel ortamdan sanal ortama taşınmıştır. “Dini Bilgi Edinme Sürecinde Sosyal Medya” adlı bu çalışmamız insanların dini bilgi edinme süreçlerinde gündelik hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyanın etkisini incelemeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntemine yer verildikten sonra birinci bölümde çalışmanın kavramsal ve teorik çerçevesi ele alınmış, ikinci bölümde ise teorik çerçeve bağlamında alan araştırmasına yer verilmiştir. -------------------- n this day and age, the communication technology is developing speedy and this speed effects all part of the social sphere which also transforms the typical form of communication. The technology of the internet takes precedence over the traditional mass communication with this precedence and the new type of communication instruments change the meaning of time and space turning the world into global village. The growing and changing mass media provides opportunities positive and negative appearing in all common property like the economy to politic, education to art. Religion, that has been being since human history, also was affected by the new type of mass media, but at the same time it also affected society by benefiting from the mass media by the power of routing of mass media. The new media instruments provide not only one-sided communication but also gives chance two-sided communication. Thus, social media became a platform for people to share their religious thoughts, emotions and knowledge. Therefore, it can be said that social media, which is an essential part of individual and collective life, carried the different form of the religious communication from conventional flied into the virtual environment. The research which is entitled “Social media in the process of acquiring religious knowledge”” aims to analyze the impact of social media, which is already part of humans’ iii daily lives, in the process of acquiring religious knowledge. In this direction, the introduction part involves the theme of the research, aims, the importance, hypothesizes and the methods. Conceptional and theoretical frames of the study are discussed in the first section and the second section consists of a field study based on the theoretical framework of the topic.