Nesfatin-1’in sıçan akut pankreatit modelinde etkileri ve altta yatan mekanizmanın araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hülya Buzcu

Supervisor: ÖZGÜR KASIMAY ÇAKIR

Abstract:

Nesfatin-1’in Sıçan Akut Pankreatit Modelinde Etkileri Ve Altta Yatan Mekanizmanın Araştırılması 1. ÖZET Amaç: Çalışmamızda Seruleinle oluşturulan akut pankreatit modelinde Nesfatin-1’in olası antienflamatuar etkisi ve altta yatan mekanizmalarının araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Dişi Sprague-Dawley sıçanlara kontrol grupları haricinde akut pankreatit oluşturmak amacıyla Serulein intraperitoneal (i.p.) olarak uygulandı. Serulein uygulamasından 5 dakika önce antienflamatuar etkisinin belirlenmesi amacıyla Nesfatin-1 uygulandı. Uygulamadan 5 dakika önce etki mekanizmasını araştırmak amacıyla oksitosin reseptör antagonisti (Atosiban), melanokortin reseptör antagonisti (HS024), ghrelin reseptör antagonisti (Kortistatin) i.p. olarak yapıldı. Reseptör antagonistleri ve Nesfatin-1 uygulamasından 5 dakika sonra serulein bir saat ara ile iki doz uygulandı. İlk serulein dozundan 12 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Pankreas dokusunda mikroskobik hasar skorlaması, malondialdehit, glutatyon, miyeloperoksidaz, süperoksit dismutaz, katalaz, luminol ve lusigenin kemiluminesans, serumda amilaz, lipaz ve tripsinojen-2 seviyeleri incelendi. Bulgular: Akut pankreatit modelinde gelişen oksidan hasarın Nesfatin-1 tedavisi ile azaldığı ve Nesfatin-1’in mikroskopik hasarı azalttığı gözlendi. Atosiban, kortistatin ve HS024 uygulaması incelenen parametrelerde farklı etkiler oluşturdu. HS024 lipaz, tripsinojen-2, malondialdehit, miyeloperoksidaz, ve lusigenin seviyelerinde, kortistatin uygulaması luminol ve lusigenin kemiluminesans seviyelerinde, atosiban uygulaması ise miyeloperoksidaz, luminol, lusigenin kemiluminesans seviyelerinde artışa neden olarak Nesfatin-1’in iyileştirici etkisini geri çevirdi. Reseptör antagonistleri Nesfatin-1’in etkisini bazı parametrelerde geri çevirmesine rağmen histolojik skorlamada anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuçlar: Nesfatin-1 lipaz ve tripsinojen-2 gibi serum belirteçlerinde melanokortin reseptörleri üzerinden etkili iken, farklı enflamatuar ve oksidan hasar parametrelerinde farklı reseptörler üzerinden etki göstermektedir. Sonuçlarımız, antioksidan etkisini ise glutatyon düzeylerini arttırarak her 3 reseptör antagonisti üzerinden gösteriyor olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, Pankreatit, Oksitosin, Melanokortin, Ghrelin -------------------- 2. SUMMARY The Effects of Nesfatin-1 on Rat Acute Pancreatitis Model and Investigation of Underlying Mechanism Objective: The aim of this study is to investigate the possible antiinflammatory effect of Nesfatin-1 and its underlying mechanisms in ceruleine induced acute pancreatitis rat model. Material and Methods: Serulein was administered intraperitoneally to induced acute pancreatitis in female Sprague-Dawley rats, except for the control groups. Nesfatin-1 was administered 5 minutes before the application of cerulein to determine the its anti-inflammatory effect. In order to investigate the mechanism of action of Nesfatin-1, the oxytocin receptor antagonist (Atosiban), the melanocortin receptor antagonist (HS024), and the ghrelin receptor antagonist (Cortistatin) were administered. Five minutes after Nesfatin-1 and receptor antagonists administration, two doses of serulein were applied one hour apart. The rats were sacrificed 12 hours after the first serulein dose. Microscopic damage scoring, malondialdehyde, glutathione, myeloperoxidase, luminol and lucigenin chemiluminescence in pancreas and amylase, lipase, trypsinogen-2 levels in serum were evaluated. Results: It was observed that oxidative damage was decreased with Nesfatin-1 treatment in the acute pancreatitis model and Nesfatin-1 decreased the microscopic damage. Atosiban, cortistatin and HS024 administration had different effects on the parameters. The administration of HS024, cortistatin and atosiban reversed the effect of Nesfatin-1, via increasing lipase, trypsinogen-2, MDA, MPO, lucigenin levels, elevated luminol and lucigenin chemiluminescence levels and via increasing MPO, luminol, lucigenin chemiluminescence levels respectively. Although receptor antagonists reversed the effect of Nesfatin-1 on biochemical parameters, no significant difference was found in histological scoring. Conclusions: Our results indicated that Nesfatin-1 has an effect on different inflammatory and oxidant damage parameters through different receptors.