Vergi hukuku açısından hizmet akdi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Resul Kurt

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Hizmet akdi, stopaj, ücretlerin vergilendirilmesi, VERGİ HUKUKU AÇISINDAN HİZMET AKDİ Konusu iş görme olan sözleşmeler; hizmet akdi, istisna (eser) akdi ve vekalet akdi olarak sayılabilir. Hizmet akdi, işçinin işyerinde veya işverenin belirlediği yerde, belirli veya belirsiz bir sürede bağımlı olarak iş görmesi ve bunun karşılığında da işverenin de işçiye ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Kamu giderlerinin karşılanması için herkes mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür. Ücretlilerin kazançları üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere dört farklı yasal kesinti yapılmaktadır. Ücret gelirleri artan oranlı vergi tarifesine göre yıllık olarak vergilendirilmekte olup, vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmektedir. Kanun koyucu çeşitli nedenlerle vergiyi doğuran olay ortaya çıksa dahi bazı mükellefleri ve bazı vergi konularını vergi dışı bırakmıştır. Bu haller; muafiyet, istisna ve indirim gibi çeşitli deyimlerle adlandırılmaktadır. Kamu da çalışanların tazminat ve ödeneklerinin ilgili personel yasaları ile vergi dışı bırakılması kamu ve özel kesimde aynı düzeyde brüt ücret alan personel arasında vergi yükü eşitsizliğine yol açmaktadır. Vergilendirme açısından ücretleri, gerçek usülde vergilendirilen ücretler ve diğer ücretler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. İstisnadan yararlananlar ve tevkifata tabi olmayan ücretler hariç olmak üzere, bütün ücret ve ücret sayılan ödemeler tevkifata tabi tutulmaktadır. Kaynakta vergileme yönteminin en yaygın uygulaması ücret olarak nitelenen gelir unsurunu elde eden yükümlüler üzerindedir. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde hizmet akdi kavramı, ikinci bölümde hizmet akdinden doğan ücret, tazminat ve diğer gelirler açıklanmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise hizmet akdinden doğan ücret, tazminat ve diğer gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi kanunu ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu çerçevesinde vergilendirmesi ele alınmıştır. Keywords : Service contracts, withholding, taxation of wages. ABSRACT SERVICE CONTRACTS IN TERMS OF TAX LAWS The contracts that concern works and services can be listed as employment contracts, work agreements (locatio conductio operis) and agency agreements. The employment contract is an agreement between an employer and an employee whereby the employee accepts to work for a definite or indefinite period in the establishment or where the employer determines and the employer in return accepts to pay a wage to the employee. Everyone is supposed to pay taxes in order to help pay for public expenditures. There are four different types of legal withholdings from the wages of the workers namely, income tax, social security premium, unemployment premium and stamp tax. Income from wages are taxed annually in accordance with the progressive tax table, with the bracket amounts of the tax table being determined every year by means of increasing the figures at the re-evaluation rate. Legislation has excluded, for various reasons, certain taxpayers or situations from tax liability even though there is a taxable event. These circumstances are called exceptions, exemptions, deductions etc. The fact that indemnities and allowances of civil servants are exempt from tax liability by law leads to an outcome where there is an inequality in terms of tax burden on two employees with the same gross income, but one a civil servant and the other working in the private sector. It is possible to divide wages into two in terms of taxation, as wages taxed by real procedures and other wages.All wages and all payments considered to be a form thereof are subject to withholding except for those that benefit from exemptions or that are not subject to withholding at all. The most common application of taxation at source is on taxpayers earning income characterized as wages.The first chapter of this dissertation explains the concept of employment contract, while the second chapter discusses the wages, indemnities and other forms of income that stem from the employment contract. The taxation of these wages, indemnities and other forms of income stemming from the employment contract within a framework of the Income Tax, Stamp and Inheritance Tax Acts is taken up in the third and final chapter.