Küreselleşme ve Türk milliyetçiliği; milliyetçiliğin medyada işlenişi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Recep Çökerdenoğlu

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Küreselleşme herkesin ağzına pelesenk ettiği, bilinçli bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Ticaretin ve paranın önündeki engelleri kaldıran bir fenomen olarak güçlü devletlerin işini kolaylaştıran, yerel kültürün dünyada tanınmasını sağlayan tarihsel bir gerçekliktir. Tarihi birikimde insanoğlu tarım toplumundan sanayi toplumuna oradan bilgi toplumuna erişmiştir. Kültürlerin birbirine yaklaştığı, mal ve hizmetin bütün dünyada akışının kolaylaştığı bir çağı hatıra getiren küreselleşme karmaşık, iç içe geçmiş bir süreçtir. Küreselleşme denildiği zaman daha çok ekonomik entegrasyon akla gelmektedir. Fakat küreselleşme sadece ekonomik değil, siyaset, kültürel, ideolojik, çevresel gibi birçok alanda etkilidir. Teknoloji, tüketim kültürü, modernleşme, uluslararasılaşma küreselleşmeyi desteklemektedir. Küreselleşme bir taraftan postmodern düşünceleriyle heterojenleşmeyi getirirken çoğunlukla homojenleşmeyi artırdığı yönünde bulgular mevcuttur. Fakat küreselleşme karşı konulamaz bir güçle dünyada etkili olmakta ülkeleri birbirine mahkum hale getirmektedir. Milliyetçilik modern dünyada Fransız ve Amerikan Devrimleriyle milletlerin gündemine girmiş, her millet kendi çıkarları yönünde ulusal devletlerinin kurma çabasına girmiştir. Milliyetçilik gücünü kaybetmeden, bir şekilde yaşama hakkı bulmaktadır. Türk milliyetçiliği Osmanlı Devleti’nde Türklerin kurucu unsur olmasından ve Osmanlı millet sisteminde milliyetçiliğe modern anlamda yer olmamasından dolayı etkili olmamıştır. Ancak çok uluslu bir yapı olarak Osmanlı Devleti, başta Balkanlar olmak üzere daha sonra bütün bir coğrafyada topraklarını kaybetmiş ve Anadolu’ya sıkışmıştır. Sonuçta Türklerin varlığını devam ettirmek için milliyetçiliğini başlatmak zorunda kalmıştır. Milliyetçilik Türkiye’de ırkçılık mesabesinde varlık gösterememiş zaman zaman Batı’daki ırkçı girişimlerden etkilendiği görülmüştür. Milliyetçilik Türkiye’de Kemalist, Sosyalist, Türkçü-Turancı ve Liberal-Muhafazakâr milliyetçilikler şeklinde gruplandırılmıştır. Ancak zamanla milliyetçilik dünyada dönüştüğü gibi Türkiye’de kapitalizme entegrasyon sürecinde milliyetçilik anlayışında değişiklik olmuştur. Fakat Türkiye’ de bölücü girişimlerden ötürü, ölümlerin olması doğal olarak milliyetçiliği zinde tutmaktadır. Bu çalışmada küreselleşme ve milliyetçilik üzerine kaynak araştırması yapılmıştır. İlk bölümde küreselleşme dinamikleriyle beraber incelenmiş, sebep sonuç ilişkisi içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde milliyetçilik, özelde Türk milliyetçiliği, son bölümde milliyetçiliğin medyada nasıl işlediğine köşe yazarları özelinde araştırılmıştır. Taha Akyol, Mümtaz’er Türköne ve Sabahattin Önkibar’ın köşe yazıları dikkate alınarak milliyetçiliği nasıl işledikleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Modernleşme, Milliyetçilik, Millet, Türk Milliyetçiliği Abstract Everyone uses the word-globalizition consciously and unconsciously these days. As a phenomenon that removes the barriers in front of trade and money, facilitating the work of a strong state, and the local culture is a historical reality to be known in the world. Human history from agricultural society to industrial society have access to the information society. Globalization evokes the process in which cultures are getting closer and goods and services are spreading more easliy around the world.Therefore, it is a complicated and interwoven process. When called globalization comes to mind more economic integration. But globalization is not only effective economicly but also politically, culturally, ideologically and environmentally.Technology, consumer culture, modernization and internationalization support globalization. Globalization brings to heterogeneous with one hand while postmodern thought there are signs that the increase mostly to the direction of homogenization. But the irresistible force of globalization influences countries in the world constantly making prisoners. Nationalism has entered the agenda of nations in the modern world with the French and American Revolutions and every nation has entered the race for nation state-building efforts in the direction of their own interests. Without losing the power of nationalism is to find the right way to live. Turkish nationalism is the fact that the constituent elements of the Turks in the Ottoman Empire and it has not been effective due to lack of space in the modern sense of nationalism in the Ottoman millet system. But the multinational Ottoman Empire as a structure, they lost first their land first e Balkans and then the whole region and stuck Anatolia. As a result of having to start the remains of Turkish nationalism to sustain its existence. Occasionally it failed to show the presence of racism nationalism in Turkey is seen to be influenced by racist mesabe initiative in the West.Various nationalist ideologies in Turkey are grouped according to different traditions within Kemalist, Socialists, Turkic-Turanist, Conservative and Liberal spheres. But over time, as the return of nationalism in the world in the process of integration into capitalism in Turkey have been changes in the understanding of nationalism. But in Turkey because of the divisive initiatives the death of nationlism keeps fit naturally nationalism. The study was conducted by research literature on globalization and nationalism. The first part examined the dynamics of globalization, reasons were explained in a causal effect relationship, the second part studied nationalism, in particular Turkish nationalism. İn the last section of nationalism in particular how to handle the media columnists that have been investigated. Taha Akyol, Mumtaz’er Turkone and Sabahattin Onkibar the column were analyzed considering how they worked in relation to nationalism. Keywords: Globalization, modernization, nationalism, nation, Turkish Nationalism