TO INVESTIGATE THE CARTOON MOVIES RELAESD AFTER 2000 AND BECAME THE MOST WATCHED MOVIE AND TO ANALYSE THEM IN TERMS OF UNESCO LIVING VALUES EDUCATIONAL PROGRAMS)


Abacı O. , Özer Ö.

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.85-86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-86

Abstract

The main aim of this thesis is to investigate the cartoon movies released between 2001- 2012 and became the most watched movie and to analyse them in terms of UNESCOLiving Values Educational Programme. Our study, which both aims to investigatewhich values are treated for children in cartoon movies and uses the base that thosevalues are certainly emposed to children, claims that ideologies and values of today’sworld are being rebuilt and being a part of popular culture, thus they affect children. The cartoon movies, which are released especially between 2001-2012 and became themost watched movie by years, have been chosen as sample.After the investigation, it is stated that values that are being treated in the most watchedmovies by years, are reflected the values described in living values educationalprogramme, but those reflections can only be understood by taking into consideration ofdominant ideology and popular culture. It is understood that dominant ideologies in thecartoon movies are rebuilding today’s popular culture and making it a consumptionfactor. Most of the values which need to be gained by children before preschooleducation, are found to be rebuilt in accordance with capitalist production, consumption, marketing and reflecting the content of those concepts. 

Keywords: Cartoon Films, Preschool, Living Values, Media and Communication, Movies, Populer Culture 

Günümüzde yapılan araş rmalarda çocukların en çok çizgi  lm izlediği yaşlar 5-11 yaş olarak saptandığı düşünüldüğünde bu dönemde edinilen bilgilerin,deneyimlerin ve öğrenmelerin hayat boyu süren öğrenme, yaratıcılık, kişilik,seçimler, başarı vb. gibi kişinin hayatını etkileyen değişkenleri etkilediğinisöyleyebiliriz (Öcel, 2001, s.39). Sinemasal bir alt tür olan çizgi filmler; hayal gücünün sınır tanımadığı birortamda, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel olayları sunduğu imgelerigörsel destekli anlatısal yapısı içinde, yasadığımız dünya ile ilgili gerçekliğikullanarak, gerçeğin bir yanılsamasını yaratırlar. İzleyici kitlesinin çocuk olmasısebebiyle, bu yanılsamanın nasıl bir dünyayı, hangi roller, kavram ve değerlerçerçevesinde inşa ettiği daha bir önem taşımaktadır. Bu dönemde izlenenfilmlerin, çizgi sinemaların, dizilerin, okunan kitapların, birlikte yaşanılankişilerin, gösterilen aile tutumların, var olan toplumsal ve kültürel yapının,değerlerin sinema veya filmler aracılığıyla çocuklar ve gençler tara ndanizlenmesiyle onlara aktarılır. Sinemada ve görüntü  diliyle aktarılanların,anlatılanların, gösterilenlerin, anlamların, gösterim biçimlerinin, öykülerin,kurguların, toplumun iletişim kalıplarının, iletişim modellerinin, kültürel vetoplumsal kodların ve bunların gösterim biçimlerinin çocukları kendiliğinden veyabilinçli bir şekilde etkilediği görülür (Öcel, 2001,s.29). Kişilik ve sosyal gelişimdedeğerlerin kişi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günümüz değerlerininçocukların en çok izledikleri çizgi  lmler yoluyla nasıl verildiğinin bilinmesi vebunları çocuklar tara ndan alınışının, anlaşılmasının günümüz dünyasınıanlamada ve çocuklarını tanımada yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz. Çalışmamız, bu çizgi filmlerin en çok izlenenlerin neyi yansıttığının ortayaçıkarılmasının çocukların dünyalarını, etkilenme biçimlerini ve öğrenmesüreçlerine katkı sağlayabileceğinden hareket etmektedir. Dolayısıyla film veanimasyonlarda verilen çocuk, aile ve insan imgeleri, filmlerin verdikleri mesajlar, vurguladıkları noktalar, insana, hayata, çocuğa bakış açıları, topluma, kişiye vediğerlerine bakış açıları, iletişim biçimleri, kullandıkları kişilik tipleri, kullanılansimgeler, farklılıklara bakış açıları, felsefi yönleri, problem çözme biçimleri, ilişkiler vb. analiz edildiğinde çocukların dünyasında çizgi filmlerin çocukları birçok etkilediği görülecektir. Çizgi filmlerinin incelenmesinin, çözümlenmesinin veanlaşılmasının bu açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çizgi filmlerde yapılan bu tarz analiz sayesinde çizgi filmlerin nasıl bir şekildeçocuklar için kullanılabileceği, çocuklara olumlu davranışlar kazandırmada nasılfaydalı olabileceği konularında yardımcı olacaktır. Yıllara göre en çok izlenenlerinçizgi filmler ortaya çıkarılmıştır.  Bunların okul öncesindeki hangi değerleriyansı ğı incelenmiş r.  Bunun çocuklara iki açıdan yararlı olabileceğidüşünülmektedir. Birincisi çizgi filmler yoluyla hangi değerlerin yansıtıldığıortaya çıkmıştır. Çocukların izlediği ve önemsediği değerlerin hangileriolabileceği hakkında bazı gerçekler ortaya çıkmıştır. İkincisi çocuklara hangi değerlerin verildiği ve çizgi filmleri yapan yetişkin dünyasının hangi filmle hangideğerle işlediğinin analizi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çizgi Filmler, Medya ve İletişim, Medya Okuryazarlığı, Yaşayan Değerler, Değerlerin İncelenmesi, Popüler Kültür, Sinemalar, Okul Öncesi, Sanat Eğitimi