Matematik Öğretiminin Kalitesini Değerlendiren Bir Çerçevenin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması (A Turkish Adaptation of a Framework for Evaluating the Quality of Mathematics Teaching)


Hangül T. , Yavuz İ. , Özmantar M. F.

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

Amaç

Kişilerin gözlemledikleri bir öğretimi değerlendirmeleri istenildiğinde aynı öğretime birçok farklı perspektiften yaklaştıkları görülmüştür. Bir katılımcı öğretmenin sınıfı iyi bir şekilde tartışmaya dahil ettiğini söylerken, bir diğer katılımcı ise öğretmenin öğrencilerin bireysel olarak düşünmelerine hiçbir zaman izin vermediğini ifade etmiştir. Bir başka katılımcı dersteki anahtar matematiksel uygulamaların kapsamını görebilirken bir diğer katılımcı da öğretmen yeterince gülmediği için öğretimin öğrencilere zarar verdiğini düşünmüştür. İşte bütün bu örnekler, aynı şey incelense bile çok farklı sonuçlara ulaşılabileceğinin kanıtıdır. Bu durum bir çeşitlilik oluşturması açısından iyi karşılansa bile, aynı zamanda bir karmaşayı da beraberinde getirmektedir (Hill, Sleep, Lewis ve Ball, 2007; Hill vd., 2008; LMT,2011; MQI, 2016).

Tüm bu söylenilenler ışığında; iyi bir matematik öğretiminin nasıl olması gerektiğine dair birçok farklı bakış açısı mevcuttur ama yukarıda belirtilen karmaşayı ortadan kaldırmak adına ortak bir çerçeve kullanmanın faydalı olacağı görülmektedir. MQI (mathematical quality of instruction), bu ortak çerçeveyi bize sunmaktadır. MQI; bir öğretimin matematiksel kalitesini değerlendirebilmek için standartlaştırılmış bir araçtır. MQI çok boyutlu bir yaklaşım olup odağı, genel pedagoji ve şartlardan ziyade matematik ve matematiğin öğretimidir. MQI’dan faydalanılarak bu şekilde çok boyutlu yapılacak bir değerlendirme ile bir öğretimi eş zamanlı olarak bazı açılardan güçlü, bazı açılardan zayıf diye nitelendirebilmek mümkündür. Bu da bir matematik öğretimi hakkında daha incelikli bir resim ortaya koyma imkanı verir (Hill, Sleep, Lewis ve Ball, 2007; Hill vd., 2008; LMT,2011; MQI, 2016).

Öte yandan Türkiye’de bir matematik öğretiminin kalitesini/etkililiğini farklı açılardan değerlendirme noktasında bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da amaç, bu ihtiyacı karşılayabilmek adına MQI’ın Türkçe’ye uyarlama çalışması hakkında bilgi vermek ve MQI’ın varsa çalışmayan/eksik olduğu düşünülen yönleri hakkında fikir paylaşımında bulunmaktır.

Yöntem

Tüm bu söylenilenler doğrultusunda; öncelikle MQI ölçeği araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Sonrasında bir MQI uzmanının ve dil uzmanının dönütleri neticesinde ölçeğe son hali verilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Ölçeğin uyarlama çalışması sonrasında öğretmen eğitimcileriyle yapılan görüşmelerde, lüteratürde de belirtildiği üzere MQI ile yapılan bir değerlendirmenin oldukça kapsamlı ve çok boyutlu olacağı, böylelikle ilgili matematik öğretimi hakkında daha sağlıklı bir sonuç elde edileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın, bir matematik öğretiminin kaliteli olarak nitelendirilebilmesi için hangi kriterlere sahip olması gerektiği hususunda matematik eğitimcilerine ve öğretmenlerine fikir vermesi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Matematik öğretimi, matematiksel kalite, değerlendirme kriterleri

 

 

Kaynakça

Hill, H. C., Blunk, M., Charambous, C. Y., Lewis, J. M., Phelps, G. C., Sleep, L. & Ball, D. L. (2008). Mathematical Knowledge for Teaching and the Mathematical Quality of Instruction: An Exploratory Study. Cognition and Instruction, 26(4), 430-511. doi:10.1080/07370000802177235

Hill, H. C., Sleep, L., Lewis, J. M. & Ball, D. L. (2007). Assessing Teachers’ Mathematical Knowledge: What Knowledge Matters and What Evidence Counts? In F. Lester (Ed.), Handbook for Research on Mathematics Education (pp. 111-155). Charlotte: NC: Information Age Publishing.

LMT. (2011). Measuring the mathematical quality of instruction. Journal of Mathematics Teacher Education, 14, 25-47.

MQI. (2016). Mathematical Quality of Instruction. Retrieved from https://cepr.harvard.edu/mqi-access:

 

A Turkish Adaptation of a Framework for Evaluating the Quality of Mathematics Teaching

Purpose

When people were asked to evaluate a teaching they observed, it was seen that they approached the same teaching from many different perspectives. One participant stated that the teacher involved the class well in the discussion, while another participant stated that the teacher never allowed students to think individually. While another participant could see the scope of the key mathematical applications in the lesson, another participant felt that teaching harmed the students because the teacher did not laugh enough. All these examples are proof that even if the same thing is examined, very different results can be achieved. Although this is well received in terms of diversity, it also brings about confusion (Hill, Sleep, Lewis and Ball, 2007; Hill et al., 2008; LMT, 2011; MQI, 2016).

In the light of all this said; There are many different perspectives on how quality mathematics teaching should be, but it seems to be beneficial to use a common framework to eliminate the confusion mentioned above. MQI (mathematical quality of instruction) provides this common framework. MQI; is a standardized tool for assessing the mathematical quality of a teaching. MQI is a multidimensional approach that focuses on teaching mathematics and mathematics rather than general pedagogy and requirements. Using MQI, it is possible to characterize a teaching simultaneously as strong in some respects and weak in some aspects with a multidimensional evaluation. This provides a more detailed picture of teaching mathematics (Hill, Sleep, Lewis and Ball, 2007; Hill et al., 2008; LMT, 2011; MQI, 2016).

On the other hand there is a need about evaluation of  quality/efficiacy of mathematics teaching in Turkey. So, the aim of this study is to provide information about the adaptation of MQI to Turkish in order to meet this need and to share ideas about the non-working / missing aspects of MQI.

Method

First of all, the MQI scale was translated into Turkish by the researcher. After the feedback of an MQI expert and language expert, the scale was finalized.

Discussion and Conclusion

In the interviews with teacher educatorsrs after the adaptation of the scale, it was concluded that an evaluation with MQI would be quite comprehensive and multidimensional, as stated in the literature, so that a more reliable result would be obtained about the mathematics teaching. In addition, this study is thought to be important in terms of giving an idea to mathematics educators and teachers about the criteria that a mathematics teaching should have in order to be qualified as a quality.

Keywords: Mathematics teaching, mathematical quality, evaluation criteria