HASTANEDE YATAN HASTALARIN KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN TRICHOSPORON ASAHII SUŞLARINDA BAZI VİRULANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Dağ A., Çerikçioğlu N.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.40, no.1430, ss.225-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 40 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Mikrobiyoloji Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.225-235

Özet

Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden (43 idrar, birer periton sıvısı, kan, nefrostomi ve dil sürüntüsü örneği ile biri saprofit olarak tırnaktan) izole edilen toplam 48 adet Trichosporon asahii suşunda salgısal asit proteinaz, fosfolipaz ve esteraz aktiviteleri, “slime” üretme ve hidrofobisite özellikleri olmak üzere olası virulans faktörlerinin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışılan 48 T.asahii suşunun hiçbirinde salgısal asit proteinaz ve fosfolipaz enzimi üretimine rastlanmazken, suşların hepsinde esteraz aktivitesi bulunmuştur. Yüzey hidrofobisitesinin belirlenmesinde hidrokarbon olarak n-hekzadekan kullanıldığında, 4 suş orta düzeyde hidrofobik, 43 suş düşük düzeyde hidrofobik özellik sergilerken, bir suşta yüzey hidrofobik özellik saptanmamıştır. Yüzey hidrofobisitesinin ölçülmesinde kullanılan ikinci yöntem olan polistiren mikroküre deneyinde, elde edilen değerler %53.2 ile %92.7 arasında olup, hidrofobisite suşlar arasında değişen oranlarda saptanmıştır. İzolatların “slime” üretimini saptamak için kullanılan modifiye tüp aderens yönteminde; 10 suş orta (++) pozitif, 18 suş zayıf (+) pozitif olarak “slime” üretmiş, 20 suş ise bu özellik açısından negatif saptanmıştır. T.asahii türünün virulansı hakkında literatürdeki verilerin henüz yetersiz olması nedeniyle, elde edilen bulguların bu alanda katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Anahtar sözcükler: Trichosporon asahii, virulans faktörleri.