Hemşirelerin Cinsel Bakıma İlişkin Tutum ve İnançları


Creative Commons License

Demirgöz Bal M.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.11, ss.38-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-42

Özet

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelerin hastaların cinsel bakımına ilişkin
tutum ve inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırma olarak, Ocak - Mart
2014 tarihleri arasında bir Devlet Hastanesi’nde, çalışmaya katılmayı
kabul eden 211 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler “Veri Toplama Formu” ve “Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin %67.3’ü hastalarla cinsel sorunları hakkında
konuşmanın hemşirenin sorumluluğu olduğunu bildirmekle birlikte,
yaklaşık beşte biri (%19.4) cinsel sağlık bakım hizmeti verdiğini belirtmiştir. Hemşirelerin yarısından fazlası (%57.3) cinsel tanılama yeteneğine güvendiğini, ancak %76.3’ü cinsel konularla ilgili konuşmaktan rahatsızlık hissettiğini ve %67.8’i hastaneye yatan hastaların cinsel
sorunları ile ilgilenemeyecek kadar hasta olduklarını düşündüklerini
bildirmiştir. Hemşirelerin cinsel sağlık bakımı verme deneyimi ile Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği toplam puanları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmada hemşirelerin cinsel sağlık bakımı vermeye ilişkin
deneyimlerinin sınırlı olduğu ve orta düzeyde engellerinin bulunduğu
belirlenmiştir. Bu çalışma bulguları, hemşirelerin cinsel bakım engellerinin giderilmesine yönelik girişimlerin planlanmasında kullanılabilir