9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerinin ve Deney Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi


Budak E., Üce M.

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.39

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.39

Özet

9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerinin ve Deney Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi 

Esra BUDAK1, Musa ÜCE2 

Özet 

Günümüzde fen eğitimine verilen önem gün geçtikçe artmakta ve fen programları güncelleştirilerek; kavramsal anlamaya önem veren öğretim programları hazırlanmaktadır. Kavram öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörlerden birisi öğrencilerin öğretim öncesinde sahip oldukları ve öğretim ortamına getirdikleri ön bilgileridir. Öğrencilerin sınıfa bilimsel olarak doğru kabul edilenlerden farklı birçok ön bilgi ve kavramlarla geldikleri ve bu ön kavramların öğrencilerin yeni kavramları anlamlı bir şekilde öğrenmelerini genellikle engellediği bilinmektedir. Birçok kimya konusu ile ilişkili olan Fiziksel ve Kimyasal Değişme konusunun da öğrencilerin yanılgılar yaşadığı bir konu olduğu literatürde sıklıkla belirtilmektedir. Buna rağmen eğitimin hangi kademesinde olursa olsun derslerde bu konu genellikle basit olarak algılanmakta ve konuya gereken önem verilmeden geçiştirilmektedir. Öğretimin amacı olan anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, öğretim ortamı hazırlanırken öğrencilerin ön bilgileri dikkate alınmalı ve bu bilgilere bağlı olarak düzenlenmelidir. Bunun için, öğretim ortamında birçok yöntem kullanılarak bireyin doğru ve anlamlı bilgiyi edinmeleri amaçlanmaktadır. Öğretim ortamında öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgiler ezberden ziyade, öğrencinin günlük hayatla ilişkilendirebileceği şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğretim ortamında öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgiler öğrenciye ezber olarak değil, günlük hayatla ilişkilendirebileceği gibi öğrencinin yorumlamasına imkan tanıyacak şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu durum geleneksel yönteme alternatif yöntem ve teknikleri de beraberinde getirmektedir. Bu açıklamalardan yola çıkarak; “9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim konusunun öğretiminde, kavramsal değişim metinleri, deney yöntemi ve geleneksel öğretimin akademik başarı ve kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi nasıldır?” sorusu araştırmanının problem durumu olarak belirlenmiştir. Kavramsal değişim metinlerinin, öğrencilerde var olan, bilimsel açıdan kabul edilmeyen kavram yanılgılarını geçersiz hale getirmesi; deney yönteminin ise kavramları somut halde getirmesinden dolayı kavram yanılgılarını gidermede etkili olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, 9. Sınıf Kimya dersi Fiziksel ve Kimyasal Değişim konusunda kavramsal değişim metinleri ve deney yönteminin kavram yanılgılarını gidererek akademik başarıya olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla örneklem olarak bir lisenin 9. sınıflarından, Deney1 Grubu (33 kişi), Deney2 Grubu (35 kişi) ve Kontrol Grubunu (33 kişi) oluşturacak olan üç sınıf tesadüfi olarak belirlenmiştir. Araştırmada yöntem olarak yarı deneysel model uygulanmıştır. Uygulamaya başlamadan önce veri toplama aracı olarak Deney1, Deney2 ve Kontrol grubuna konu ile ilgili yaygın kavram yanılgılarını içeren kavram başarı testi ön test olarak uygulanarak öğrencilerin kavram yanılgıları ve uygulama öncesindeki başarıları ve son test olarak uygulanarak çalışılan yöntemler sonucunda elde edilen başarı belirlenmiştir. Deney1 gurubu olarak seçilen sınıfta dersler konu ile ilgili deneyler yapılarak, Deney2 gurubunda ise kavramsal değişim metinleri kullanılarak konu işlenmiştir. Kontrol grubunda ise dersler geleneksel yönteme dayalı olarak işlenmiştir. Çalışma sonunda öğrencilere son test uygulanmış ve kullanılan yöntemlerin kavram yanılgılarını gidererek kavram başarılarının sağlanmasındaki etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS.17 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında şu bulgulara ulaşılmıştır. Ortaöğretim 9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim konusunun öğretilmesinde ve kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinleri ve deney yönteminin, geleneksel öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu iki alternatif öğretim yöntemi arasında ise kavram yanılgılarının giderilmesi, öğrencilerin başarılı olması açısından deney yönteminin kullanıldığı grubun lehine anlamlı bir farklılık oluştuğu belirlenmiştir.