PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ OPINIONS ON THE ENGLISH TEACHING CURRICULUM


Creative Commons License

Eminoğlu Küçüktepe S. , Karadağ Ö.

4. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (THE 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SILK ROAD ACADEMIC STUDIES), Nevşehir, Turkey, 17 - 18 December 2020, pp.159

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159

Abstract

The research was carried out to determine the opinions of pre-service English teachers about the English teaching program. Considering these purposes; general survey models were used in this study. The participants of this study comprise 76 senior students who voluntarily take part and study English teaching departments of universities in various regions of Turkey in the 2019-2020 academic year. To reach the purposes of the study; ‘Program evaluation questionnaire student form’ developed by Demirel (2011) was used as the data collection tool. Data were collected online through Google Forms. Data collected through questionnaire were analyzed by using SPSS statistics 22.0. Findings of the study demonstrate that the English teaching curriculum meets pre-service English teachers’ needs and interests, is appropriate for their level of development, is clear and understandable, improves their higher-order thinking skills, contributes to their fund of knowledge, is student-centered, enables them to acquire permanent learning and develop different solutions for the problems they encounter and requires them to use information and communication technologies. On the other hand, the findings of the study indicate that the English Teaching curriculum doesn’t increase pre-service teachers’ participation and interests in the lessons, doesn’t provide sufficient opportunities to organize the physical environment in various ways, and doesn’t include assessment tools at every stage of education.

Keywords: Pre-service English Teachers, English Teaching Curriculum

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz

Araştırma İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce öğretmenliği programına yönelik görüşlerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerin İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 76 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Demirel (2011) tarafından geliştirilen Program Değerlendirme Anketi Öğrenci Formu kullanılmıştır. Veriler Google Forms aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda mevcut programın, İngilizce öğretmen adaylarının ilgi ve ihtiyaçlarını karşıladığı, gelişim düzeylerine uygun, açık ve anlaşılır olduğu, üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği, bilgi birikimlerine katkı sağladığı, öğrenci merkezli olduğu, kalıcı öğrenmeler edinmelerini ve karşılaştıkları problemlere yönelik farklı çözümler geliştirmelerine imkan sağladığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmalarını gerektirdiğini gösterirken mevcut programın öğrencilerin derse katılımlarını ve ilgilerini arttırmadığı, fiziksel ortamın çeşitli biçimlerde düzenlenmesine yeterli olanak sağlamadığı ve değerlendirme araçlarını öğretimin her aşamasında içermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğretmen Adayları, İngilizce Öğretmenliği Programı