Geomorphology of Kayaköy Polje and close surrounding


Creative Commons License

Selçuk Biricik A., Bozyiğit R., Kurt H.

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.2, pp.150-173, 1999 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 1999
  • Title of Journal : e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik)
  • Page Numbers: pp.150-173

Abstract

S U M M A R Y

Kayaköy Polje Basın and It's surrounding area lays in the south west of AnatoJia, in the Teke section of the Maditerranean region. İn this section, an East -West directed tectonic depression in vvhich Fethiye Plain and Bay can be seen and nearly 7.5 km south of it surrounded by the sea lays the center and close surrounding of Kayaköy peninsula jutted through west. On the east part of the peninsula the Arı (1758 m.) and the Baba Mountains (1969 m.) lays.

 

The land formation of the Kayaköy Polje Basın and clase surrounding are Mesozoic and Cenozoik. Around these, some limestone of Trias, Jura and Cretase, Paleosen, and Eosen aged flishes, some conglomerates which hone loosen textures of Plio-Kuaterner allüvial sediment can be seen. Especially some formations of Mesozoic and Tersier have been effected in large scale from the Alp Orogenesis and the neo tectonic movements of Epeirogenic style and as a result of undolation corrugation systems, imbricate folding and faultstructure caused the main geomorpholgy units to come into being.

 

The Kayaköy Peninsula, which lays on the west of the Babadağ and Arı Mountains,

has an average heipht of 350 m. and looks like a plateau. This plateau, is not a topographic surface which is formed of peneplains there are high hills, wide depressions, narrow and deep river valleys, high valley- sides, shores with cliffs on it. Kayaköy Polje base is the most important betvveen the depressions of the plato. On the east of it Ovacık Depression lays. It is in the Kayaköy Polje

basin and have been deformed.

 

Sometimes the waters being collected in a form of lake at the base of the basin of the Kayaköy Polje are being discharged to see and to underground by sine holes.

 

 In Kayaköy Polje, which is tectono-karstic, Ovacık Depression and Arı Polje base agriculturel production have been done.

 

Kayaköy Polje Basin and It's surrounding has a big tourizm potantial because of It's naturel and historical wealth.

 

Ö Z E T

 

Kayaköy Polye Havzası ve yakın çevresi, Güneybatı Anadolu'da, Akdeniz Bölgesi'nin Teke Yöresinde yer almaktadır. Burası Fethiye Ovası ve Körfezinin de bulunduğu doğu-batı yönünde yer alan tektonik bir depresyonla, bunun yaklaşık 7.5 km. güneyinde denizin çevrelediği, batıya doğru bir çıkıntı halinde uzanan Kayaköy Yarımadası'nın merkezi yerleri ve yakın çevresidir. Bu Yarımada'nın doğusunda azami yükseltisi 1758 m. olan Arı Dağı ile güneydoğusunda azami yükseltisi 1969 m. olan Baba Dağı yer almaktadır.

Kayaköy Polye Havzası ve yakın çevresinde araziyi oluşturan formasyonlar Mesozoik ve Senozoik'e ait bulunmaktadır. Trias, Jura ve Kretase'ye ait çeşitli kalkerler, Paleosen ve Eosen'e ait flişler, Plio-Kuaterner ve Kuaterner'e ait gevşek dokulu konglomeralar ile alüvyal dolgular bunlar arasındadır. Özellikle Mesozoik ve Tersier'e ait çeşitli formasyonlar Alp Orojenezi ve onu takip eden Epirojenik stildeki genç tektonik hareketlerden büyük ölçüde etkilenmişler ve bunun bir sonucu olarak kıvrım sistemleri, bindirmeler (şariyaj), kırılma ve ekaylanmalar ana jeomorfolojik birimlerin meydana gelmesine sebep olmuşlardır.

Yörenin önemli yükseltileri olan Baba Dağı ve Arı Dağı'nın batısında yer alan Kayaköy Yarımadası, ortalama yükseltisi 350 m. olan bir plato karakterindedir. Bu plato, hafif dalgalı düzlüklerden oluşan bir topografya sathı değildir. Üzerinde yüksek tepelerin, nispeten geniş depresyonların, yer yer dar ve derin akarsu vadilerinin, dik yamaçların, falezli kıyıların hakim olduğu bir özelliğe sahiptir. Plato üzerindeki depresyonlardan en önemli olanı Kayaköy Polyesi tabanıdır. Bunun doğusunda Ovacık Depresyonu vardır. Bozulmuş bir polye olan Ovacık, Kayaköy Polye Havzası içinde yer alır. Depresyon tabanlarında (Kayaköy ve Arı Polyeleri) yağışlı kış aylarında oluşan periyodik gölleri suları düdenler aracılığıyla yeraltına ve kısmen denize tahliye edilmektedir.

Tektono-karstik kökenli olan Kayaköy Polyesi, Ovacık Depresyonu ve Arı Polyesi tabanında ziraî faaliyet yapılmaktadır.

Kayaköy Polye Havzası ve yakın çevresi, gösterdiği doğal ve tarihi zenginlikleri bakımından da büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.