Ekiple Birlikte Öğrenme ve Olguya dayalı Öğrenme Yöntem Uygulamalarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Sarıkaya Ö.

Tıp Eğitimi Dünyası, sa.34, ss.27-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.27-36

Özet

Giriş: Ekiple birlikte öğrenme işbirliği ile öğrenme,

öğrenme için değerlendirme veya geribildirim, karşılıklı

öğretim, tüm sınıfta etkileşimli öğretim, içeriğe bağlı

karar verme ve görsel ve çizimle organize sunum

becerilerini geliştirme gibi olanaklar sağlar.

Amaç: Çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

(MÜTF) birinci sınıfta bir ders grubunda uygulanan iki

ayrı öğrenme yönteminin sınav başarısına ve öğrenci geri

bildirimlerine yansımalarının değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.

Yöntem: MÜTF 1. Sınıfta toplam yedi saatlik sağlığın

sosyo-ekonomik ve kültürel bileşenleri ders

grubunda2010–11 Eğitim-Öğretim Yılında, sınıfın

yarısında küçük gruplarda olguya dayalı öğrenme

yönteminin uygulanması sürdürülürken, diğer yarısında

büyük grupta ekiple öğrenmeye dayalı yöntem

uygulanmıştır. Araştırmada farklı yöntem ders grubu

sınav başarıları ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerine

yönelik kazanımları açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ekiple öğrenmeye dayalı gruptaki öğrencilerle

(89) olguya dayalı öğrenme gruplarındaki öğrenciler (84)

arasında ders grubu sınav başarıları açısından anlamlı

fark yoktur (p>0.05). Her iki yöntemin öğrenci

değerlendirmeleri incelendiğinde; ekiple birlikte öğrenme

yöntemi uygulanan öğrenciler, grubundaki kişilerin

çoğunun tartışmalara katıldığını ve grubundaki üyelerin

çoğunun kendi düşüncelerine saygı gösterdiğini

belirtirken (p<0.05), olguya dayalı küçük grup öğrenme

yöntemi uygulanan gruptaki öğrenciler grupla birlikte

öğrenmenin tek başına çalışarak öğrenmekten daha

yararlı olduğunu, grup tartışmalarının problem çözme

becerilerini geliştirdiğini ve grupla birlikte öğrenmenin

bu dersteki başarısını artırdığını ifade etmiştir(p<0.05).

Olguya dayalı küçük gruplardaki öğrenciler ders grubunu

ekiple birlikte öğrenen gruptaki öğrencilere oranla amfi

derslerinden daha etkin bir öğrenme yöntemi sunduğunu

belirtmiştir (p<0.05).

Sonuç: Ekiple birlikte öğrenme yöntemi ekip içi tartışma

ve ekipler arası rekabet yoluyla öğrenmeyi güdülemiş,

grup içi rollerin gelişimine katkı sağlamıştır. Ekiple

birlikte öğrenme yöntemi kalabalık öğrenci gruplarında,

iki ya da üç eğiticinin kolaylaştırıcılığında

uygulanabilecek etkili bir öğrenci merkezli öğrenme

yöntemidir.