Okul Çağı Çocuklarında Egzersizden Hoşlanma ile Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki


Ergün S., Erol S.

Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.26-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics
  • Sayfa Sayıları: ss.26-33

Özet

ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Fiziksel Aktivite Hoşlanma Ölçeği?ni (FAHÖ) Türk dil ve kültürüne uyarlamak, okul çağı çocuklarında egzersizden hoşlanma ile fiziksel aktiviteye katılma arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntemler:Çalışma, ölçek uyarlama boyutuyla metodolojik, egzersizden hoşlanma ile fiziksel aktiviteye katılma arasındaki ilişkiyi belirleme boyutu ile tanımlayıcıdır. Araştırmanın popülasyonunu, 6, 7 ve 8. sınıfta eğitim gören 1075 öğrenci oluşturdu. Veriler, tanımlama formu, FAHÖ, Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi (ÇFAA), kullanılarak toplandı. Bulgular: Öğrencinin %48,7'i kız, %51,3'ü erkek, yaş ortalaması 13±13,05'dir. Analizler Türkçe FAHÖ'nün 15 maddeden ve Olumlu Düşünceler (0,85), Olumsuz Düşünceler (0,72) olmak üzere iki alt boyuttan oluştuğunu gösterdi. Ölçeğinin güvenirlik katsayısı α=0.82 bulundu. Doğrulayıcı faktör
analizi ölçeğin iki faktörlü modele uygun olduğunu doğruladı. ÇFAA puanı ile FAHÖ'nün puanı arasında pozitif yönde düşük düzeyde (%30,0) ilişki bulundu (p<0,01). Sonuç: FAHÖ güvenilir ve geçerlidir. FAHÖ ile ÇFAA arasında düşük düzeyde ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Okullar, hemşirelik; egzersiz; okullar