Farklı Hasta Profiline Bakım Veren İki Hemşire Grubunun Kültürel Duyarlılık ve Farkındalıklarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tanrıverdi G., Karabuğa Yakar H. , Yalçın Gürsoy M., Erdem Ö. , Gülyenli N.

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi

Özet

Amaç: Araştırma, farklı hasta profiline bakım veren iki hemşire grubunun kültürel duyarlılık ve farkındalıklarını karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin batısında biri üniversite hastanesi diğeri ise yabancı uyruklu hasta potansiyeli yüksek olan bir vakıf hastanesi olmak üzere iki hastanenin hemşireleri oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmedi ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 91 hemşire üniversite hastanesinden, 88 hemşire ise vakıf hastanesinden toplamda 179 hemşire çalışmaya katıldı. Etik kuruldan ve her iki kurumdan izin alındı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı sorular, Kültürel Duyarlılık ve Kültürlerarası Farkındalık ölçekleri aracılığıyla yüzyüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS 19’da tanımlayıcı istatistik ve bağımsız gruplarda t testi ile yapıldı. Bulgular: Araştırma bulgularına göre çoğunlukla yabancı uyruklu hastalara bakım veren hemşirelerin kültürel duyarlılık toplam ve alt boyut puan ortalamalarının; kültürel farkındalık toplam puanları ve alt boyutlardan var olan ve hissedilen kültürel farkındalık puan ortalamalarının genel olarak yerel hastalara bakım veren hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.001). Ancak kültürel farkındalık alt boyutlarından olan kültürel iletişim farkındalığı puan ortalamaları arasında her iki grup hemşireler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Yabancı uyruklu hastalara bakım veren hemşirelerin kültürel duyarlılık ve kültürlerarası farkındalıkları yerel hastalara bakım verenlere göre daha yüksek bulundu. Hemşirelerin kültürel duyarlılık ve farkındalıklarını geliştirmeye yönelik planlamalar yapılması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kültürel duyarlılık, Kültürel farkındalık, Hasta profili