Yükseköğretim Öğrencilerinin Coğrafî Gezilere İlişkin Gelecek Kurguları (Future Constructs On Geographical Field Studies Of Higher Education Students)


Creative Commons License

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.6, ss.43-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.14210
  • Dergi Adı: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.43-61

Özet

Bu araştırma, coğrafi gezilerin gelecekte nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği, ölç-me-değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve bunun ilgili müfredata nasıl yansıyacağıy-la ilgili yükseköğretim öğrencilerinin gelecek kurgularını belirlemek maksadıyla hazırlanmıştır. Elde edilen bu kurguların günümüzde ve gelecekte yapılacak coğra-fi gezilere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da bir üniversitede, coğrafya eğitimi anabilim dalına devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğ-rencileri oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme stratejisine göre tespit edilen bu katı-lımcıların tamamı, daha önceki yıllarda, üniversitede öğretim üyelerince düzen-lenmiş, en az bir coğrafi geziye katılmıştır. Araştırmada, yeterli derinlikte doygun veri toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Bu anket formunun kapsam geçerliğini sağlamak için iki farklı uzman görüşüne başvu-rulmuştur. Uzmanların ittifak ettikleri sorular kullanılmıştır. Bu sorulardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve güvenirli-ğini artırmak için veri toplama süreci açıklanmıştır. Katılımcıların yaptığı açıkla-malara çalışma içerisinde doğrudan alıntılar yapılarak yer verilmiştir. Katılımcıla-rın bu uygulamalarla ilgili gelecek kurguları kategoriler oluşturularak tahlil edil-miştir. Elde edilen sonuçlara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Coğrafi gezi, coğrafi gezi kurguları, arazi/saha uygulamaları, coğrafya eğitiminde gezi.

This study has been prepared to determine the future constructs of higher education students on how geographical field studies will be in the future, how they should be, how assessment and evaluation will be conducted and how this will be reflected on the curriculum. It is aimed to provide a contribution for current geographical fi-eld studies by taking advantage of these constructs. Qualitative research method has been used to achieve that goal. The workgroup of the study consists of the gra-duate, post-graduate and doctoral students from the department of geography of a university in Istanbul. All the participants determined by purposeful sampling stra-tegy have participated in at least one geographical field study organized by acade-mic members of their university in previous years. A survey form of open-ended questions has been used in the study for collecting sufficiently saturated deep data. Opinions of two different experts have been asked to ensure content validity of that survey form. The questions mutually-agreed by these experts have been used. Data obtained from these questions have been subjected to descriptive analysis. Data collection process is described to improve the validity and reliability of the study. The statements of participants are included in the study through direct references. Future constructs of the participants on these practices have been analyzed by es-tablishing categories. Recommendations have been given based on obtained re-sults.

Keywords: Geographical field study, geographical field study constructs, land/field practices, field studies in the education of geography.