EXAMINATION OF 60-72 MONTHS CHILDREN WHO ATTENDING KINDERGARTEN RELATIONSHIP BETWEEN THE EMOTIONAL SKILLS AND PROBLEM BEHAVIOURS


Creative Commons License

Kurt F. K. , Uyanık Balat G.

Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.57-71, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.57-71

Abstract

This study aims to determine 60-72-month-old preschool children relationship between the emotional skill levels and problem behaviors. The research has been planned relational survey method. The sample of the study consisted of 494 preschool children,who ages of 60-72 months. and sample selected from Uskudar, Istanbul. The scales used in the study are "The Assesment of 6-year-oldChildren’s Emotional Skill Test (ACES)" and "The Preschool and Kindergarten Behavior Scales (PKBS2)". The Preschool and Kindergarten Behavior Scales includes two different subscales named "Social skills" and "Problem Behavior Scale" and in this study, "Problem Behavior Scale" was used. An information form was prepared by researher for demographic data of the children and their families.The findings were analyzed using Pearson Product Moment Correlation analysis. The obtained data have been resolved by a statistic program on computer, the significance level has been tested as minimum p <,05. According to research findings; there is a negative correlation between problem behaviors and emotional skills of 60-72-month-old preschool children. Problem behaviors decrease as the children's emotional skill points increase. Key Words: Preschool, Emotional Skills, Problem Behaviors

Çalışmanın amacı, anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal beceri düzeyleri ile problem davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Üsküdar ilçesinde okul öncesi eğitimden yararlanan 494 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler, “6 yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi (ACES)” ve “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS-2)”dir. Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği “Sosyal Beceri” ve “Problem Davranış Ölçeği” olmak üzere 2 farklı bölümden oluşmaktadır. Bu araştırmada “Problem Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Çocukların ve ailelerin demografik bilgileri için araştırmacı tarafından bilgi formu hazırlanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde Pearson Çarpım Moment Korelasyonu kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında, istatistik programı kullanılarak çözümlenmiş, manidarlık minimum p<,05 düzeyinde sınanmıştır. Araştırma bulgularına göre; 60-72 aylık okul öncesi çocukların duygusal becerileri ile problem davranışları arasında negatif yönde bir ilişki vardır. Çocukların duygusal beceri puanları arttıkça çocuklarda görülen problem davranışlar azalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Duygusal Beceriler, Problem Davranışlar