Örgüt içi iletişimin çalışan motivasyonuna etkisi


Göçer Y.

Diğer, ss.1-106, 2010

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2010
  • Sayfa Sayıları: ss.1-106

Özet

    Bu çalışma, dinamik koşullar karşısında kurumların kendilerini koruyabilmeleri, geliştirebilmeleri, büyümeleri, hedef ve planlar belirleyip bunlara ulaşmada kurumsal bütünlüğü yakalayabilmeleri, tüm üyeleriyle güçlü bir kurumsal iletişim sayesinde eşgüdüm ve koordinasyon sağlayabilmeleri gerektiğini belirteceği ve bazı çıkarımlar ortaya koyacağı için önem taşımaktadır.

    Çalışanları motive eden ve işletme memnuniyetlerini sağlayan yönetimler, işletmelerini başarıya ulaştırmada bir engeli aşmış durumdadırlar. Çalışan memnuniyetsizliği bir işletmenin en önemli başarısızlık nedenidir.

    Globalleşen yoğun rekabet ortamında yönetim politikalarını geliştiren açık, şeffaf ve sürekli gelişme ve değişim arzusunda olan işletmelerin başarısındaki anahtarın etkin örgütsel iletişim olduğu bir gerçektir. Örgütsel iletişim; örgütün işleyişini sağlamak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla örgüt içi bölümler ve/veya örgüt ile çevresi arasında girişilen devamlı bir bilgi ve düşünce alışverişini sağlayan toplumsal bir süreçtir. Örgütsel iletişimin önemi, örgütlerin büyümelerine ve yönetimin gittikçe daha karmaşık bir görünüm kazanmasına, uzmanlaşmanın artmasına, yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gittikçe artmıştır. Bugün, örgütlerin verimlilik ve etkenliklerinde rol oynayan en önemli etmenlerden birinin örgütsel iletişim olduğu artık kesin olarak anlaşılmıştır.

    Etkili bir örgütsel iletişim, örgütteki iletişim kanallarının herkes için açık ve anlaşılır olmasıyla ilgilidir. Ayrıca örgüt içi iletişimin etkin ve başarılı olması için yöneticilerin de çalışanlarla etkileşime istekli olması gerekir. Örgüt içi iletişimin etkin olabilmesi için o örgütün, tüm çalışanlarıyla eşit bir biçimde etkileşime girdiğine inandırması gerekir. Yönetici tüm çalışanlarla aynı derecede etkileşmeli, onlarla iletişim kurmaya istekli ve girişken olmalı, üstler astların sorunlarını ve önerilerini dinlemeli ve problemleri çözmede istekli olduğunu çalışanlara göstermelidir. 

    This study, the dynamic conditions in the face of institutions protect themselves can, develop, growth, goals and plans to identify and achieve them in the institutional integrity catch can, all members of a powerful business communications through coordination and coordination should be able to indicate to some inferences will reveal for the important.

    Providing their workers motivation and job satisfaction the organisations remove many obstacles from their way arriving their goals. Negative job satisfaction is the most important factor of unsuccessfullness.

    It is a fact that effective organizational communation is said to be behind the success of the business enterprises which improve their management politics in the extreme competition atmosphere and are will of being unobstructed, transparent and continuosly developing and chancing. Organisational communation may be defined as social process, which purposes providing the maintenance of the organization and provides with the between organisation itself and/or its environment in order to realise the goals of the organisation. The organisational communication has got importance gradually by the means of developing organisations and administration's gaining more complicated apperance day by day, increasing of the speciality, being supplied of the central management and technological development. Today it has been definetely deduced that organisational communication takes crucially important role in the effectiveness of the organisations.

    An effective organizational communication, organization of the communication channel is clear for everyone that is concerned with. Moreover, communication within the organization for effective and successful managers must also be willing to interact with employees.

    To be effective communication within the organization that the organization, all employees equally, believed to interact is needed. All employees must interact as managers, must be enterprising and willing to communicate with them, the problems of iii subordinates and superiors should listen to their suggestions and willingness to solve problems that should be shown to employees.