Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesi Açısından Nicel Karar Alma Yöntemleri İle Analizi


Giray S. , Ergüt Ö. , Yılmaz N. T.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1018-1041

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1018-1041

Özet

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin farklı kategoriler altında karşılaştırmalı analizleri birçok çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Ancak yaşam kalitesi açısından Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmaların sayıca son derece az olduğu dikkat çekmektedir. Yaşam kalitesi konulu çalışmalar incelendiğinde konunun daha çok mikro bazda ele alındığı saptanmış, konunun çoğunlukla spesifik olarak belirli özellikteki bireyler üzerinde incelendiği görülmüştür. Bunun dışında ikincil veri yardımıyla ülke bazında ve şehir bazında yaşam kalitesinin incelendiği çeşitli çalışmalara da ulaşılmış ancak bunların sayıca nispeten az olduğu dikkat çekmiştir. 

Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin yaşam kalitesi alt boyutları olan sübjektif iyi hissetme, iş-yaşam dengesi ve yaşam standartları ve mahrumiyet bakımından karşılaştırmalarını gerçekleştirmek ve Türkiye'nin bu ülkeler içindeki yerini tespit etmektir. Bu kapsamda yaşam kalitesi alt boyutlar bazında ele alınmış ve her bir alt boyut için kullanılacak olan değişkenlerin belirlenmesinde faktör analizinden yararlanılmıştır. Ardından kümeleme analizi yardımıyla benzer ülkeler sınıflandırılmış ve çok kriterli karar alma yöntemlerinden Mappac yöntemi kullanılarak ülkelerin sıralamaları yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

The comparative analysis of the European Union member and candidate countries under different categories is the subject of many studies. However, in terms of quality of life, it takes attention that the number of studies comparing EU member and candidate countries is extremely little. When the studies on quality of life were examined, it was found that the subject was mostly addressed on a micro basis and it was observed that the subject was mostly examined on individuals with specific characteristics. In addition to this, various studies have examined the quality of life by country and city based on secondary data, but these have been relatively low in number.

This study aims to realize the comparison of European Union member and candidate countries according to sub dimension of quality of life such are subjective well-being, work-life balance and standard of living and deprivation also determine Turkey's place in these countries. In this context, the quality of life was considered on the basis of sub-dimensions and factor analysis was used to determine the variables to be used for each sub-dimension. Then, by using cluster analysis, similar countries were classified and the countries were ranked by using the Mappac method. The results obtained from the analysis were compared and interpreted.