Sinüs Taban Kortikasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sınıflaması ve Antral Patoloji İle İlişkisinin Değerlendirilmesi - Classification of Sinus Base Corticulation Using Conical Ray Computed Tomography and Evaluation of Correlation with Anthral Pathology


Paslı N. , Çelik İ. , Pekiner F. M.

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Sinüs Taban Kortikasyonunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sınıflaması ve Antral Patoloji İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Nazlıcan Paslı, İrfan Çelik, Filiz Mediha Pekiner
Marmara Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Maksilla posterior bölgede gerçekleştirilecek dental implant uygulamaları öncesi maksiller sinüslerin değerlendirilmesi önemlidir.Bu çalışmanın amacı, maksiller sinüs patolojileri varlığı ve sinüs tabanı kortikasyonu arasındaki ilişkinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde değerlendirilmesi ve varsa cinsiyetlere göre farlılıkların belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çeşitli tanı ve tedavi prosedürleri için KIBT görüntüleri çekilmiş yaşları 25 ile 60 arasında değişen, 50 kadın 50 erkek toplam 100 hastanın sağ ve sol maksiller sinüsü içeren 200 KIBT görüntüsü retrospektif olarak değerlendirildi.Maksiller sinüslerde patoloji varlığı var ya da yok olarak; maksiller sinüs taban kortikasyonu tipleri Tip1, Tip2, Tip3, Tip4 olarak kaydedildi.Maksiller sinüs patolojileri, sinüs tabanı kortikasyonu tipi ve cinsiyet arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde ki-kare analizinden yararlanıldı.
BULGULAR: Yüz elli hastaya ait KIBT görüntüleri üzerinde incelenen 200 maksiller sinüsün 116 tanesinde antral patoloji yokken 84 tanesinde antral patoloji görüldü.Maksiller sinüsün tabanının kortikasyonuna göre sınıflandırıldığında 102 tanesi Tip1, 66 tanesi Tip2, 20 tanesi Tip3, 2 tanesi Tip4 olarak görüldü.Antral patoloji varlığı ile kortikasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki izlenmiştir(p<0,05).
SONUÇLAR: İmplant cerrahisiyle aynı anda yapılacak sinüs taban yükseltmesi işlemi ile sonradan yapılan implant cerrahisi karşılaştırıldığında rezidüel kemik miktarı ameliyatın başarısını ve yöntemini belirleyen faktördür.Antral patoloji varlığı ve sinüs tabanının kortikasyon derecesi ise cerrahiyi etkileyen ancak nadir olarak değerlendirilen bir faktördür.Çalışmamızda KIBT kesit görüntülerinde maksiller sinüs patolojilerinin varlığı ve sinüs taban kortikasyon derecesi değerlendirilmiştir.Hastanın cerahi tedavisinden önce bu bulguların değerlendirilmesi implantın stabilizasyonu ve sağ kalımı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: maksiller sinüs, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, patoloji

Classification of Sinus Base Corticulation Using Conical Ray Computed Tomography and Evaluation of Correlation with Anthral Pathology

Nazlıcan Paslı, İrfan Çelik, Filiz Mediha Pekiner
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: It is important to evaluate maxillary sinuses before dental implant applications in maxillary posterior region.The aim of this study was to evaluate the relationship between the presence of maxillary sinus pathologies and sinus floor cortications on conical beam computed tomography images and to determine differences according to gender.
MATERIALS-METHODS: 200 CBCT images of right and left maxillary sinuses of 50 patients, 50 males and a total of 100 patients aged between 25 and 60 years were evaluated retrospectively.The presence or absence of pathology in the maxillary sinuses; types of maxillary sinus floor cortications were recorded as Type1, Type2, Type3, and Type4.Chi-square analysis was used to evaluate the relationships between maxillary sinus pathologies, type of sinus floor cortications and gender.
RESULTS: Of the 200 maxillary sinuses examined on CBCT images of one hundred and fifty patients, 116 had no antral pathology and 84 had antral pathology.When the maxillary sinus was classified according to the cortisation, 102 were Type1, 66 were Type2, 20 were Type3, and 2 were Type4.There was a statistically significant relationship between the presence of antral pathology and cortication (p <0.05).
CONCLUSIONS: Compared with implant surgery and sinus floor elevation at the same time, the amount of residual bone is the determining factor for the success and method of surgery.The presence of antral pathology and the degree of cortical sinus flooring is a rare factor affecting surgery.In our study, the presence of maxillary sinus pathologies and the degree of sinus floor cortications were evaluated in KIBT section images.Evaluation of these findings before surgical treatment of the patient is important for the stability and survival of the implant.

Keywords: maxillary sinus, conical beam computed tomography, pathology