Opinions of students of vocational school for health services about the internship practice


Creative Commons License

Küdür Çırpan F. , Gürer A., Atalan Özlen N.

8. International Vocational Schools Symposium. UMYOS’19, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, ss.661-671

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sinop
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.661-671

Özet

Staj, öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine, programdan beklenen eğitim-öğretime uygun olarak ve öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirdikleri faaliyettir. Klinik uygulama, modern sağlık hizmetlerinde eğitimin önemli bir parçasıdır ve genellikle bakım kalitesini iyileştirmenin bir yolu olarak belirtilmektedir. Klinik uygulamalar sırasında öğrenciler, çalıştıkları ortamlarda sağlık ekibi üyeleri, özellikle de kendi meslektaşlarından kabul ve destek gördükleri oranda eğitim etkinliklerinden doyum sağlarlar. Sağlık alanında öğrencilerin bu uygulamalar esnasında verimliliğini belirlemek ve etkinliği arttırmak için değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda gerekli değişikliklerin yapılması öğrenci, eğitimci ve çalışma alanındaki uygulayıcıların memnuniyetini de arttıracaktır.

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve hastane uygulamasına giden öğrencilerin staj uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek için planlandı. Çalışmanın evrenini Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve hastane uygulamasına giden 310 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemini evrendeki öğrenciler arasında anket uygulaması esnasında sınıfta olan ve araştırmayı kabul eden 243 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma, öğrencilere yüz yüze anket formlarının doldurulması ile gerçekleştirildi. Veri toplama yöntemi ve araçları olarak sosyo-demografik soru formunun yanında staj uygulama değerlendirme formu; literatür taranarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Staj ortamında ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar, staj esnasında kurumun olanaklarından faydalanma durumları ilk 12 soru ile evet, hayır, bazen şeklinde değerlendirilirken, formun ikinci kısmında ise 23 sorudan oluşan 5’li likert ölçek oluşturulmuştur. Araştırmamıza 66’sı erkek olmak üzere toplamda 243 2. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerin %23,5 İlk ve Acil Yardım, %22,2 Anestezi, %19,8 Patoloji Laboratuvar Teknikleri , %18,5 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, %16 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılan öğrencilerin %47,7’si Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup, % 37,4’ü mesleği kendilerine yakın hissettikleri için programı tercih etmişlerdir. Öğrencilerin % 70,4’ü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulama yapmaktadır. Uygulama ile ilgili konuları teknisyen/teknikerlere sorduklarını belirtenlerin oranı % 75,7’dir. %54,3 öğrenci bazen hatalı/eksik uygulama yapmaktan ya da cihazlara zarar vermekten korktuğu için uygulama yapmaktan kaçındığını ifade etti. %95,5 öğrenci uygulama esnasında aksaklık, eksiklik, yanlış tedavi ve bakım gibi durumlarda sorumlu teknikere bildireceğini belirtti. Meslek ile ilgili en tedirgin eden konular; % 39,9 devlet memuru olarak atanamamak ve % 29,6 ile iş bulamamaktır. İş kazası geçirdiklerinde % 86,8 oranında çalıştığı birimin sorumlusuna haber vereceğini ifade etmiştir. Öğrencilerin % 83,5’i “Staj uygulamasının meslek yaşantım için gerekli olduğunu düşünüyorum.” sorusuna “kesinlikle katılıyorum” yanıtını verdi. “Teorik derslerde aldığım bilgileri uygulama fırsatı bulurum.”, “Staj uygulamaları sonrasında meslek ile ilgili kendime güvenim gelir.” ve “Staj yaptığım kurumu mesleki açıdan yararlı buldum.” sırasıyla %41,6, %67,5 ve %51 oranında kesinlikle katılıyorum oldu. Öğrencilerin %23,9’u “İş yerindeki yoğunluk nedeniyle stajyerlerle ilgilenilme fırsatı olmadı.” ve %33,3’ü “Stajyerlere geçici gözüyle bakılması ve hatta bir yük olarak görüldüğünü hissettim.” ifadesine kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak öğrenciler staj uygulamasının gerekli ve mesleki açıdan yararlı olduğunu fakat bazen staj yaptıkları yerde geçici eleman ve yük olarak görüldüklerini hissettiklerini belirtmektedirler. Öğrencilerde devlet memuru olarak atanamamak ve iş bulamamak gibi mesleki kaygılar yoğun olarak hissedilmektedir. Mesleki uygulayıcılar ile öğrenciler arasındaki iletişimin ve işbirliğinin arttırılması yanında mezun istihdamının arttırılması da öğrencilerin klinik uygulama motivasyonu ve verimini etkileyecektir.

Anahtar sözcük: Klinik uygulama, mesleki eğitim, önlisans

Opinions of students of vocational school for health services about the internship practice

Abstract

Internship is an activity in which the student improves the knowledge and experience gained during the education process in line with the requirements of the education program and the expectations from the program. Clinical practice is an important part of the education in the health services field and generally seen as a way to improve the quality of the care. During the clinical practice, the students get satisfied from the educational activities in accordance with how much they are accepted and supported by the healthcare team members, especially by their colleagues. Assessments are required to determine the productivity and to increase effectiveness of the students in health field during these practices. Making changes according to the results in these assessments will raise the satisfaction of the students, educators and the practitioners in the work field.

The study was planned to determine the opinions of the students studying at the Marmara University Health Services Vocational School and going to the hospital for internship. The universe of the study consisted of 310 students studying at Marmara University Health Services Vocational School and going to hospital practice. The sample consisted of 243 students who were in the classroom during the questionnaire application and who accepted the research. The study was carried out with the completion of face-to-face questionnaire forms. In addition to the socio-demographic questionnaire form of data collection method and tools; The literature was reviewed and prepared by the researchers. The problems encountered in the internship environment and the practice, the conditions of benefiting from the facilities of the institution during the internship were considered as yes, no, sometimes with the first 12 questions, and in the second part of the form, a 5-point Likert scale consisting of 23 questions was formed. A total of 243 2nd grade students, 66 of which were male, participated in our study. 23,5% of these students consist of First and Emergency Aid, 22,2% Anesthesia, 19,8% Pathology Laboratory Techniques, 18,5% Medical Laboratory Techniques, and 16% Medical Imaging Techniques Program. 47,7% of the participating students were graduated from Vocational High School of Health and 37,4% of them preferred the program because they felt close to them. 70.4% of the students are still practicing in the Training and Research Hospital. 75,7% of the students stated that they asked the technicians / technicians about the application. 54,3% of students sometimes refused to do the application because of fear of doing wrong / missing applications or devices. 95,5% of the students stated that they would inform the responsible technician during the application such as defect, deficiency, wrong treatment and maintenance. The most worrying issues about the profession; 39,9% can not be appointed as a civil servant and can not find a job with 29,6%. They stated that 86,8% of the workers will report to the unit responsible for the work accident. 83,5% of the students answered I absolutely agree ın with the question “I think the practice is necessary for my professional life. “I have the opportunity to apply the information I received in theoretical lessons’’ and ‘’ After the internship practices, self-confidence comes about the profession’’, ‘’ I found my internship institution professionally useful.’’ respectively 41,6 %, 67,5 % and 51 % absolutely agree. 23,9% of students did not agree with the statement stated ‘’Due to the intensity in the workplace did not have the opportunity to deal with interns’’ and 33,3% of students did not agree with the statement stated ‘’I felt the interns appear to be temporary and even a burden.’’.

As a result, the students stated that the internship is necessary and professionally useful, but sometimes the students feel themselves as a burden and they see them as temporary staff where they do their internship. Professional concerns such as not being appointed as a civil servant and not being able to find a job are felt intensively. Increasing the communication and cooperation between students and professional practitioners, as well as increasing the employment of graduates will affect the students' clinical application motivation and efficiency. Keywords: Clinical practice, vocational education, associate degree