The Effects of Peer Feedback on the Writing Anxiety of Prospective Turkish Teachers of English


Creative Commons License

Kurt G. , Atay D.

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.3, ss.12-23, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Journal of Theory and Practice in Education
  • Sayfa Sayıları: ss.12-23

Özet

Ana dili İngilizce ve/ya İngilizcenin ikinci dil olarak öğretildiği ortamlarda yapılan çalışmalar yazma kaygısının sadece öğrenci motivasyonu ve akademik başarısını değil, öğretmenlerin de yazma öğretimine yönelik tutumlarını ve yazma öğretiminde kullandıkları yöntemleri olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma ikili öğrenci geri bildiriminin (peer feedback) Türk İngilizce aday öğretmenlerinin yazma kaygıları üzerine olan olası etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 86 İngilizce öğretmeni adayı katılmıştır. Sekiz hafta süren çalışma boyunca, ikili öğrenci geri bildirimi üzerine eğitim verilen deney grubu aday öğretmenleri, ikili gruplar halinde çalışmış, birbirlerinin yazdıkları komposizyonlara geribildirim vermiş ve yazdıkları komposizyonları öğretmenlerine teslim etmeden önce verdikleri geribildirimleri birbirleriyle tartışmışlardır. Kontrol grubundaki öğretmen adayları ise yazdıkları komposizyonlara sadece öğretmenlerinden geribildirim almışlardır. Veriler, çalışma öncesi ve sonrasında uygulanan, Cheng (2004) tarafından geliştirilmiş ‘İkinci Dilde Yazma Endişesini Ölçme Anketi’ (Second Language Writing Anxiety Inventory) ve yine çalışmanın sonrasında deney grubu öğrencilerinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 20 öğrenciyle yapılan mülakatlar ile toplanmıştır. Nicel verilerin sonuçları deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre çalışmanın sonunda istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde daha düşük yazma kaygısı duyduklarını göstermiştir. Nitel veriler ise öğretmen adaylarının çoğunluğunun ikili öğrenci geri bildiriminden faydalandıklarını göstermiştir. Öğretmen adayları arkadaşları sayesinde yazılarındaki hataların farkında olduklarını, yazıları için arkadaşlarının farklı fikirler verdiklerini ve yazılarına başka bir boyuttan bakmalarını sağladıklarını belirtmişlerdir.  

Studies done in L1/L2 English settings have revealed the negative effects of writing anxiety on both learner motivation and academic achievement and teachers’ attitudes towards writing and the practices they use in their own classes. The present study aims to find out the effects of peer feedback on the writing anxiety of Turkish prospective teachers (PTs) of English. A total of 86 PTs of English participated in this study. During the eight-week study, PTs in the experimental group, who had been given a training on peer feedback, were asked to work in pairs in their writing class, give feedback on each other’s essays and discuss their feedback with each other before handing them to their instructors. On the other hand, PTs in the control group received only teacher feedback on their essays. Data were collected by means of the Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) (Cheng, 2004) given at the beginning and end of the study and by means of interviews carried out with 20 experimental group PTs at the end of the term. Results of the quantitative data showed that the peer feedback group experienced significantly less writing anxiety than the teacher feedback group at the end of the study. The interview results revealed that the participating PTs benefited from the peer feedback process as with the feedback of their friends they became aware of their mistakes. Moreover, during the process they received opinions from their friends to elaborate on, and this collaboration helped them look at their essays from a different perspective.