Effects Of Ankaferd Blood Stopper In Soft Tissue Healing On Warfarin Treated Rats.


AKTOP S., GÖNÜL O. , EMEKLİ ALTURFAN E., GARİP H. , YARAT A. , GÖKER M. K.

6th AÇBİD International Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012 identifier identifier identifier