Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin İş DoyumuDüzeyleri


Creative Commons License

Karagözoğlu Aslıyüksek M.

Bilgi ve Belge Araştırmaları, cilt.0, sa.7, ss.1-29, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 0 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Bilgi ve Belge Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.1-29

Özet

İş doyumu, iş kollarında üretkenliği etkileyen oldukça önemli bir faktördür. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında dünyada 1970’li yıllardan beri yapılmakta olan iş doyumu araştırmalarının sayısı Türkiye’de oldukça sınırlıdır ve Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi alanının öğretim elemanlarına ilişkin herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetini etkin olarak sürdüren dokuz Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde çalışan toplam 39 araştırma görevlisinin iş doyumu düzeyleri üzerine bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmış ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği’nin 20 maddelik kısa formu kullanılmıştır. 39 araştırma görevlisinin 35’inden geri dönüş alınan araştırmanın verileri SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde katılımcıların Minnesota parametrelerine göre normal düzey iş doyumuna sahip olduğu ve içsel iş doyumlarının dışsal iş doyumlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularında hedef kitlenin demografik değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Job satisfaction is a very important factor affecting productivity in business lines. The number of job satisfaction researches carried out in the field of Information and Records Management since the 1970’s is rather limited in Turkey and there is not any study related to academic staff in this subject. In this study, it’s aimed to make a survey on the level of job satisfaction of 39 research assistants working in the nine Information and Records Management Departments which effectively maintain educational activities in Turkey. The study designed in the descriptive survey model, has used survey technique and the 20-item short form of the Minnesota Satisfaction Questionnaire to collect the research data. The data obtained from 35 of 39 research assistants were analyzed by SPSS 23 program. Pursuant thereto, it was determined that participants had a normal job satisfaction according to Minnesota parameters and their internal job satisfaction was higher than external job satisfaction. However, no significant difference was observed in the research results according to the demographic variables of the target group.