Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi


Arslan D., Ekiz Kavukoğlu T. , Tarım M.

Journal of Health Sciences and Management, sa.1, ss.21-34, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Journal of Health Sciences and Management
  • Sayfa Sayıları: ss.21-34

Özet

Amaç: Araştırmada, uluslararası öğrenciler tarafından ülkemizde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin nasıl algılandığının ölçülmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 2019 Şubat-Mart-Nisan aylarında, Marmara Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki gönüllü uluslararası lisans öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından bir anket oluşturulmuş, elde edilen veriler SPSS 25 deneme sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Dağılımın durumu ile ilgili yapılan, Kolmogorov Smirnov Testi sonucunda p>0,05 değeri belirlenmiş ve araştırmada parametrik testler olan Bağımsız Gruplarda T Testi, Tek Yönlü ANOVA, Pearson Korelasyonu kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya 60 uluslararası öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin kalite algılarının incelendiği ölçeğin ortalama değeri 3,49±0,44 olarak saptanmıştır. Katılımcılar anavatanlarının Türkiye’ye yakınlık durumlarına göre kategorilendirilerek, kalite algılarına etkisi değerlendirilmiş ancak kategoriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Katılımcıların Türkiye’de ikamet etme sürelerine göre kalite algıları arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05).

Sonuç: Sonuç olarak, katılımcıların ülkemizde ikamet etmekte oldukları süre uzadıkça, kalite algılarının düşme eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenci hareketliliği, Uluslararası öğrenciler, Kalite, Kalite Ölçümü