Ortaöğretim 10. Sınıf Asit-Baz Konusu Üzerine 5e Modeli ve Çoklu Zeka Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi


Tetik S., Üce M.

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.112

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.112

Özet

Ortaöğretim 10. Sınıf Asit-Baz Konusu Üzerine 5e Modeli Ve Çoklu Zeka Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi 

Sevgi TETİK1, Musa ÜCE2 

1 Öğretmen, 

Özet 

Günümüz eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri öğretimde öğrenciyi ezbere sevk eden geleneksel eğitim anlayışında çok fazla bilgi aktarımının söz konusu olmasıdır. Geleneksel eğitim anlayışında daha çok öğretmen aktif, öğrenci pasif bir dinleyici konumundadır. Bu yöntemde öğretmen bilgiyi aktaran, öğrenci ise bilgiyi olduğu gibi kabul eden bir konumdadır. Geleneksel anlayış, bilginin oluşması sürecinde öğrenciye aktif bir rol vermez. Oysaki aktif olarak öğrencilerin katılımı akademik başarının yanında, bireysel sorumluluğun ve sosyal becerilerin de gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Geleneksel eğitim anlayışındaki diğer problem ise, öğrencilerin bireysel farklılığını dikkate alamamasıdır. Öğretim yaklaşımlarını farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere uyarlayamamasıdır. Bu sebeplerden bu çalışma; ortaöğretim 10. Sınıf kimya dersi öğretim programında yer alan Asit-Baz konusu üzerine 5E Modeli ve Çoklu Zeka Kuramı kullanılarak gerçekleştirilen öğretiminin öğrenci başarısına etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Öntest - sontest kontrol gruplu deneysel modelin kullanıldığı bu araştırma; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde İstanbul ili, Ümraniye Atatürk M.T.A. Lisesi’ndeki öntest puanları açısından aralarında anlamlı fark olmayan 3 grup (N=90) ile haftada 2 ders saati olmak üzere yaklaşık 7 hafta boyunca sürdürülmüştür. Çalışma gruplarına ilk hafta öntest, son hafta ise sontest uygulanmıştır. Çalışmada öntest puanları açısından aralarında anlamlı fark olmayan 3 gruptan rastgele olarak seçilen 2 deney grubundan birincisine 5E Modeli ikincisine Çoklu Zeka Kuramı ile ders işlenmiş; kontrol grubu olarak seçilen grupla ise Geleneksel Öğretim yöntemleri ile ders işlenmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilme sürecinde 5E Modeli ve Çoklu Zeka Kuramı öğretim uygulanan öğrenci gruplarıyla dersler sınıf ve laboratuvar ortamında işlenmiş; Geleneksel öğretim yöntemiyle ise sınıf ortamında sunuş ve soru cevap teknikleriyle ders işlenmiştir. 

Çalışma sonunda öğrencilerin başarılarını tespit etmek için öntest olarak uygulanan Asit-baz konusu başarı testi sontest olarak uygulanmış ve bu sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 5E Modeli ve Çoklu Zeka Kuramı ile öğretim yapılan grupların akademik başarıları, Kontrol Grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede farklılaşmış fakat deney grupları arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Asit-Baz, Kimya Eğitimi, 5E Modeli, Çoklu Zeka Kuramı