On İki Haftalık Dans Eğitiminin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin El-Göz Koordinasyonları Ve Reaksiyon Sürelerine Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Soykan A. , Çelik Kayapınar F., Küçük Yetgin M. , Çalışkan E.

Ataıürk Üniversıtesi Bedeo Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.3-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Ataıürk Üniversıtesi Bedeo Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.3-10

Özet

Bu çalışmanın amacı üç ay ve haftada bir gün bir ders saati yapılan dans çahşınasının ilköğretim beşinci sınıf
öğrencilerinin el-göz koordinasyonlan ve reaksiyon sürelerine etkilerini belirlemektir.
Çalışmaya (11-12 yaş) arasında 26 denek ve 26 kontrol grubunda olmak üzere toplam 52 öğrenci katılmıştır.
Bu öğrenciler gönüllü olanlar arasından rastgele seçilmiştir. Çalışmada deuek grubuna haftada bir gün bir
ders saati vals ritimlerindeu oluşan hareketlerle çalışma yaptınlırken kontrol grubu günlük aktivitelerine
devam etmiştir.
Ön test ve son test ölçümlerinin gruplarlU kendi içindeki farklılıklannın belirlemnesinde eşleştirilmiş t testi
kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklannın incelenmesi için bağımsız t testinden yararlanılmıştır.
ist.atistiksel analizler SPSS paket programında değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul
edilmiştir.
Yapılan istatistik çalışmalann sonucuna göre; reaksiyon süreleri eşleştirilmiş t testi deney ve kontrol grubu
basit reaksiyon süresi ön-son test değerleri arastnda deney grubunda anlamlı fark bulunamazken (P>O.OS)
kontrol grubunda anlamlı farklılık bulunmuştur (P<O.OS). Ses-ışık reaksiyon süresi ön-son test değerlerinde
denek grubunda anlamlı fark (P<O.OS) bulunurken kontrol ses-ışık ve deney-kontrol çoktan seçmeli reaksiyon
süresi ön-son test değerlerinde antamlı fark bulunamanuştır (P>O.05).
EI-göz koordinasyonu eşleştirilmiş t testi bulgulanna göre; deney grubunun el-göz koordinasyonu süre
değerleri ve hata sayılan ile kontrol grubu hata sayılan ön-son test değerleri arasında anlamlı farklılık
(P<O.05) bulunurken kontrol grubunun süre değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamarnıştır( P>O.05 ).

The aim of this study was to determine the effeets of dans training applied during twelve weeks~ one hour a week on hand-eye coordination and reaction time of the elementaıy five class students. In this study attended 52 students aged between i 1 to i 2 years old were divided as the subject and control groups which eonsisted of 26 persons each. This students randomly selected among volunteer students. in this researche, conlrol group lasted dailly activities while subject group was trained with movements of consist ofwaltz's rhythm. The differences between the pre and post tests of the groups were found by using compare t- test. Independent t- test has been used for comparing the differences between the groups. SPSS program has been used to analyze the studyand it has been accepted p< 0.05 for significance level. According to paired samples t test's results; basic reaction time was not found significant for experiment group (P>D05) while basic reaction time was fouud sıgnificant P<005) for control group. While auditoıy and visual reaction time was found significant (P<005) for subject group, control audiıory and visual reaction time and experiment-control groups multiple-choice reaction time pre-post tests values were not found any sigıı ificant. According to hand-eye coordination paired samples t test [ındings; hand-eye coordination time values and error numbers of subject group and error nurnbers of control group were found signjficant difference (P005) between pre-post test.