Evaluation of the Effect of Initial Periodontal Treatment on Clinical and Biochemical Parameters in Patients With Periodontitis


Gemrekoğlu N., Kuru L. , Yıldırım H. S.

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.136-137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-137

Abstract

Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavinin Klinik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Ph.d. Cand. Nadin Gemrekoğlu1 , Prof.Dr. Leyla Kuru2 , Asst. Prof. Dr. Hatice Selin Yıldırım2 1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, Türkiye 2Marmara Üniversitesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul, Türkiye *Corresponding author: Nadin Gemrekoğlu Özet Amaç: Periodontitis, diĢi çevreleyen yumuĢak ve sert dokuları etkileyen, periodonsiyumda yıkıma sebep olan inflamatuar bir hastalıktır; baĢlamasında ve ilerlemesinde en önemli etkenlerden biri patojenlere karĢı geliĢen konak immün yanıttır. Bu çalıĢmanın amacı; periodontitis tedavisinde uygulanan baĢlangıç periodontal tedavinin (BPT), periodontal klinik parametreler ile tükürük, diĢeti oluğu sıvısı (DOS) ve serum IL-26, IL-10 ve IL-6 seviyeleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalıĢma, Marmara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu BaĢkanlığı tarafından SAG-C-DRP-241018-0575 numaralı proje ile desteklendi. ÇalıĢmamıza sistemik ve periodontal sağlıklı 22 birey ve sistemik sağlıklı ve periodontitisli 22 birey dahil edildi. BaĢlangıçta, BPT sonrası 1. ve 3. ayda, plak indeks, gingival indeks, sondalama derinliği, klinik ataĢman seviyesi ve sondalamada kanamayı içeren periodontal klinik parametreler kaydedildi, tükürük, DOS ve serum örnekleri toplandı. BPT, periodontitisli bireylere lokal anestezi altında periodontal küretler ve ultrasonik kazıyıcı ile birer hafta arayla 4 seans uygulandı. Örneklerdeki IL-26, IL-10 ve IL-6 seviyeleri ELISA yöntemiyle tespit edildi. Bulgular: BaĢlangıçta klinik parametreler periodontitis grubunda sağlıklı gruba göre daha yüksek bulundu (p<0.05). BPT sonrası 1. ve 3. ayda tüm klinik parametrelerde azalma meydana geldi (p<0.05). BaĢlangıç tükürük IL-26, periodontitis grubunda sağlıklı gruba göre daha yüksek, DOS ve serum IL-26 daha düĢük bulundu (p<0.05); tükürük, DOS ve serum IL-10 seviyesinde anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). DOS IL-6 seviyesi periodontitis grubunda daha yüksek bulundu (p<0.05). Periodontitis grubunda BPT sonrası 3. ayda baĢlangıca kıyasla DOS IL-6‟da azalma, DOS IL-26 ve tükürük IL-10‟da artıĢ saptandı (p<0.05). Sonuç: ÇalıĢmamızın sınırları dahilinde, DOS IL-26 seviyesi, periodontal inflamasyonun çözünmesinin değerlendirilmesinde etkili olabilir ve BPT'ye yanıtın izlenmesinde potansiyel bir belirteç olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: DiĢeti Oluğu Sıvısı, Periodontitis, Serum, Sitokinler, Tükürük

Evaluation of the Effect of Initial Periodontal Treatment on Clinical and Biochemical Parameters in Patients With Periodontitis Abstract Aim: Periodontitis is an inflammatory disease that affects tissues surrounding the tooth and causes destruction of the periodontium. The host immune response, against pathogens, is one of the most important factors in initiation and progression of periodontitis. The aim of this study is to evaluate the effect of initial periodontal therapy (IPT) on clinical parameters, saliva, gingival crevicular fluid (GCF) and serum IL-26, IL-10 and IL-6 levels in periodontitis patients. Materials & Methods: This study was supported by the Marmara University Scientific Research Projects Coordination Unit with the grant number #SAG-C-DRP-241018-0575. A total of 44 systemically healthy individuals including 22 periodontally healthy participants and 22 periodontitis patients were recruited. At baseline, 1 ve 3 months after IPT, clinical parameters including; plaque index, gingival index, bleeding on probing, probing depth and clinical attachment level were measured; saliva, GCF and serum samples were collected. IPT was applied to periodontitis patients under local anesthesia with curettes and ultrasonic scaler once a week and completed in 4 weeks. The levels of IL-26, IL-10 and IL-6 in the samples were determined by ELISA. Results: At baseline, clinical parameters were significantly higher in the periodontitis group than the healthy group (p<0.05). A significant decrease in clinical parameters were detected at 1 and 3 months (p<0.05). Initial level of IL-26 in saliva and IL-6 in GCF was higher, levels of IL-26 in GCF and serum were lower in the periodontitis group than the healthy group (p<0.05), there was no significant difference between the groups in IL-10 levels (p<0.05). GCF IL-6 level decreased; GCF IL-26 level and salivary IL-10 level increased significantly 3 months after IPT (p<0.05). Conclusion: Within the limitations of this study, GCF IL-26 levels may be a useful and potential biomarker for monitoring resolution of periodontal inflammation and response to IPT. Keywords: Cytokines, Gingival Crevicular Fluid, Periodontitis, Saliva, Serum