Farklı Kalınlıklardaki Lak Uygulamalarının Sürtünme Dayanımına Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tutak D. , Akgül A. , Özomay Z.

2. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.227-232

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.227-232

Özet

Ambalaj sekt.rünün hızlı gelişimi' üreticilerın ambalajdan, ahş-veriş esnasında koruma

ve saklamanın yanı sıra ambalajın hitap cttiği kitle ile iletişimini beklemekte ve

ürünün tcııel kavramlarını görsel olarak tüketicinin algılamasını arzu etmektedir. Bu

amaçla özellikle karton ambalaj üretimindc, baskl makine leri yardımı ile ambalajın

üzerine uygulanan bazı işlemler ile ambalajda çekicilik artırılmaya çahşılmışhr. Bu

uygulamalara selefon kaplamayı veya lak uygulamalannı ömek olarak vcrebiliriz'

Özelliklc, lak uygulamalarında "kısmi lak" yani, bazı kısımlara lak uygulayarak

o kısıınlann ön plana çıkmasını sağIamak Veya tamamen bütün yüzeyi lak ile kaplayarak

görsclliğin yanında korumayı da sağlamayı amaçlarız. Tamamen yüzcyi

lak kaplı ambalajlarda özellikle istif sırasında ambalajlann birbirine sürtiinmelerinden

dolayı ambalaj yüzeyinde birçok çizikIer ve deformasyon söz konusu olur.

Çalışmada; Heidelberg CD-l02 baskı makinesindc iki tip aniloks merdane

kullanıldı. Birincisi, scyrek aniloks sıklığında yoğun lak uygulaması için kullanlldı.

ikincisi sık aniloks sıklığında az yoğun olarak kullanıldı. Parlaklık ve korumak

aınacıyla kullanılan laklann' ambalajların üretimi, üretimdcn sonra taşıma Vc istifleme

sırasında, ambalaj üzcrinde bulunan lakların sürtiınmeden dolayı ııc kadar

etkilendiğini vc farklı vemik kalınlıklanrun bu sürtiinmeden ne kadar etkilendiğini

ve lak kalınlığının sürtünmedeki etkisini inceledik.