Nomofobi, Netlessfobi ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Sporcu Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

YILDIZ K., KURNAZ D., KIRIK A. M.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.321-338, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 18
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18026/cbayarsos.669601
  • Dergi Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.321-338

Özet

Bu araştırmada, lisanslı sporcuların akıllı telefon, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkuları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya, üniversitelerin spor eğitim kurumlarında öğrenim gören toplam 548 gönüllü lisanslı sporcu dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Nomofobi, İnternet bağımlılık ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Independent T testi, One-Way Anova ve Çoklu doğrusal regresyon testi kullanılmıştır. Korelasyon analiz sonuçlarında ise gelişmeleri kaçırma korkusu, nomofobi ve internet bağımlılığı alt boyutları arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca gelişmeleri kaçırma korkusu ve nomofobinin internet bağımlığının önemli bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, yaşadığımız dijital çağ, dijital bağımlılık ve benzeri bağımlılıkların ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağımlılıklardan çözüm noktasında dijital detoks oldukça önemlidir. Dijital medya aracılığıyla yayılan metinleri, mesajları görselleri doğru okumak ve anlamlandırmak da son derece mühimdir.

In this study, it is aimed to analyze the correlation among the addiction of smart phone, the internet addiction and the fear of missing developments of the licensed athletes. The study was designed in the descriptive and correlational survey models of the quantitative research method. 548 voluntary licensed athletes in total studying at sports education institutes of the universities. As data collection tool, Nomophobia, Internet addiction and Fear of Missing Developments Scale were used. Independent T test, One-way Anova and Multiple Linear Regression tests were used in the analysis of the data. The Correlation results revealed a medium and positive correlation between fear of missing developments, nomophobia and internet addiction subscales. Also it can be said that fear of missing development and nomofobia are an important estimators of internet addiction. As a result, the digital age that we live in has a significant effect on emergence of digital addiction and related addictions. It is also important that users should read and make sense of the texts, messages and images spread through digital media.