14-16 Yaş Kız Yüzücülerin Antropometrik, Esneklik ve Kuvvet Özelliklerinin İki Farklı Çıkış Performansına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Geyik M., Agopyan A.

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.300

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.300

Özet

Bu araştırmada, 14-16 yaş grubu kız yüzücülerin iki farklı depar çıkış tekniği (öne ve arkaya eğimli) sırasında 5 ve 7.5 metrelik kayma fazlarındaki kinematik bileşenlerle; antropometrik özelliklerin, alt ekstremite esnekliğinin ve itiş gücünün ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmaya, 14-16 yaşları (M=14.56, SD=0.66 yaş/yıl) arasındaki kız yüzücüler katılmıştır. Ölçümler laboratuvar ve havuzda olmak üzere iki aşamada yapılmıştır. Laboratuvar ölçümlerinde; antropometrik özellikler (alt ekstremite uzunlukları ve çevreler), esneklik (iliopsoas, quadriceps femoris, hamstrings, calf kaslarının uzayabilirlikleri), dikey sıçrama yüksekliği ve gücü belirlenmiştir. Yüzme çıkış performansı kinematik analizlerle değerlendirilmiş ve Dartfish Team Pro Software 9.0. programı kullanılmıştır. Katılımcıların öne ve arkaya eğimli uyguladıkları çıkış tekniklerindeki; reaksiyon zamanı, alt ve üst ekstremitelerin suya giriş açıları, hızları, mesafeleri, süreleri ile 5 ve 7.5 metrelerdeki yüzme dereceleri ve bu mesafelerdeki hızları belirlenmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, bağımlı grup t-testi, Pearson korelasyon katsayısı ve lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <.05. olarak kabul edilmiştir. Öne ve arkaya eğimli depar çıkış teknikleri karşılaştırıldığında; 5 ve 7.5 metrelerdeki bitiriş süreleri ve hız değerleri için istatistiksel bir fark bulunmamıştır (p >.05). Regresyon analizi sonuçlarında; arkaya eğimli depar çıkış tekniğinde etken olan değişkenlerin (sol bacak uzunluğu, sağ hamstrings esnekliği) 5 metrelik bitiş süresine ait veryansın %39.7’sini; 7.5 metrelik bitiş süresinde (boy uzunluğu) ise varyansın %35’ini açıkladığı saptanmıştır. Öne eğimli depar çıkış tekniğinde etken olan değişkenlerin (sağ hamstrings esnekliği, sağ ayak uzunluğu) 5 metrelik bitiş süresine ait varyansın %43.2’sini; 7.5 metrelik bitiş süresinde (boy uzunluğu, dikey sıçrama yüksekliği) ise varyansın %67.6’sını açıkladığı saptanmıştır. Sonuç olarak, öne ve arkaya eğimli depar çıkışlarında, 5 ve 7.5 metre bitirme sürelerinde antropometrik özelliklerin ve hamstrings kas gruplarının esnekliği etkenken; ayrıca öne eğimli depar çıkısında kuvvet bileşenlerinin de 7.5 metrelik performansın belirleyici faktörlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarımız, genç kız yüzücülerin çıkış tekniklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, yetenek seçiminde ve tanımlamasında da kullanılabilir.