Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimleri Sırasında Hemşirelerden Aldığı Desteğin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Dikmen Aydın Y. , Şahin Orak N. , Gürkan A. , Aslan G., Demir F.

JAREN, cilt.3, sa.3, ss.109-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5222/jaren.2017.109
  • Dergi Adı: JAREN
  • Sayfa Sayıları: ss.109-115

Özet

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldığı desteğin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da bir kamu üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde yapıldı. Örneklem seçimine gidilmemiş olup, evrenin %55 (n=328)’ine ulaşıldı. Veriler ilgili literatürden yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Anket Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve niceliksel değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,7±1,6 (18-35) yaş, %82’si kadındı. Klinik hemşirelerinin öğrenci eğitimine destek sağlama durumuna ilişkin öğrenci görüşleri, öğrenim gördükleri sınıflara göre karşılaştırıldığında, hemşirelerin mesleki gelişmeleri öğrenciye aktarma, teorik bilgilerine katkı sağlama, klinik uygulamalarda kendilerine yardımcı olma ve hemşirelerin mesleği sevme/sürdürme konusundaki tutumlarına ilişkin görüşleri açısından aralarında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05). Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında hemşirelerden aldıkları desteği yetersiz buldukları belirlendi. Sonuç: Çalışmanın bulguları, klinik hemşirelerinin öğrencilerin eğitiminde aktif şekilde yer alması için hemşirelik müfredatının planlanmasına yönelik gereksinimi desteklemektedir. Anahtar kelimeler: Hemşireler, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri

Objective: This study was conducted in order to determine evaluation of nursing students’ support from nurses during their clinical education. Method: This descriptive study was carried out at the Health Sciences Faculty, Department of Nursing of a public university located in Istanbul between February and May 2015. A sampling method was not used and 55% (n=328) of the universe (N=593) was reached. Data were collected using the “Questionnaire Form” developed by the researchers according to the literature. Data were analyzed using descriptive statistical methods and the chisquare analysis for comparing quantitative variables. Results: Mean age of the participants was 20.7±1.6 (18-35) years and 82% of them were female. When student opinions on the status of education support provided by clinic nurses were compared according to their year of study, it was found that there were significant differences between student opinions related to nurses’ attitudes towards transferring professional developments to students, contributing to students’ theoretical knowledge, assisting students during clinical practice, and liking/continuing the occupation (p<0.05). It was determined that students found the support they received from clinic nurses during clinical education as insufficient. Conclusion: The study findings support the need that the nursing curriculum should be planned in order to ensure the active participation of clinic nurses in student education. Keywords: Nurses, nursing education, nursing student