Staj Süreçlerinin Öğrencilerin Mesleki Beklentilerine Etkisi: Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Yalçınkaya B. , Saydam V.

Arşiv Dünyası, sa.20, ss.20-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Arşiv Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.20-40

Özet

Staj, teorik eğitimi destekleyici, uygulamaya dayalı bir eğitim yöntemidir. Stajların, Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinde teori ve uygulama ilişkisi açısından ayrı bir önem taşıdığı, üniversitelerdeki BBY müfredatlarında uygulama dersi olarak yer almasından da anlaşılabilir. Bu çalışma, stajın Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (M.Ü. BBYB) öğrencileri üzerindeki etkilerini ölçmek adına 2016 yılının yaz döneminde stajını tamamlayan 2. ve 3. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen anket uygulaması ve eğitim-öğretim yılı süresince staj süreçlerinin gelişiminde farklı zamanlarda yapılan birebir görüşmelerle elde edilen veriler üzerine odaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, zorunlu stajını yapan öğrencilerin, staj yeri seçimleri konusunda bilgi vermek, teorik bilgi ve becerilerini uygulamaya yansıtıp yansıtamadıklarını incelemek ve stajın bilgi ve belge yönetimi alanında mesleki beklenti ve gelecek üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Anket çalışması, staj yapılan kurumun değerlendirilmesi, teorik bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi ve staj uygulamasının mesleki gelecek ve beklentileri üzerine etkisi olmak üzere üç kategori ve altı faktörde ele alınmıştır. Araştırmada nicel ölçütler kullanılmıştır. Veriler anket uygulamasıyla toplanmıştır ve sorular likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Uygulanan analiz yöntemi her bir faktör için temel betimsel istatistiklerle değerlendirmedir. İki zorunlu staj uygulaması bulunan M.Ü. BBYB’de ilk stajlarını yapan öğrencilerle ikinci stajlarını yapanlar arasında mesleğe bakış açısından farklılık olup olmadığını ölçmek için bağımsız t testi uygulanmıştır. Araştırmada ölçmeye değer olarak görülen bir başka unsur meslek hakkındaki gelecek beklentilerinin staj yapılan yere göre değişip değişmemesi konusu; Kruskal Wallis-H testi sonuçlarına göre analiz edilmiştir.