Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Algılanan Personel Güçlendirme Düzeyi: Bir Araştırma


Arpınar M.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series-Tekirdağ / TURKEY, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.1, ss.485-497

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Tekirdağ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.485-497

Özet

Personel güçlendirme konusunun genel çerçevesine ve uygulamalarına odaklanan ve kavramın içeriğini inceleyen bu çalışmanın amacı çalışanların algıladıkları personel güçlendirme düzeylerini belirlemektir. Ayrıca personel güçlendirme düzeylerinin tanımlayıcı özelliklere göre farklılık durumlarının da ortaya koyulması çalışmanın alt amacı olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında genel merkezleri İstanbul’da yer alan kurumsallaşmış dış ticaret işletmelerinde görev yapan 203 kişi üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada kişisel soru formu ile birlikte personel güçlendirme düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, çalışanların “bürokrasi” düzeyi yüksek, “iş otonomisi” düzeyi yüksek, “güven” düzeyi orta, “iletişim” düzeyi yüksek, “katılım” düzeyi yüksek, “ödüllendirme” düzeyi orta, “yetkinlik” düzeyi yüksek, “kaynak sağlama” düzeyi yüksek, “eğitim” düzeyi yüksek, “anlam” düzeyi yüksek, “takım çalışması” düzeyi yüksek, “risk alma” düzeyi yüksek, “aidiyet” düzeyi yüksek olarak saptanmıştır. Algılanan personel güçlendirme düzeylerinin cinsiyet, eğitim düzeyine göre farklılık göstermediği; yaşa göre farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.