Skuamöz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu Ve Literatür Değerlendirmesi-Squamoz Cell Carsinoma: Presentation And Literature Evaluation


Çelik İ. , Yılmaz G. , Pekiner F. M.

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Skuamöz Hücreli  Karsinom : Olgu Sunumu Ve Literatür Değerlendirmesi

İrfan Çelik1, Gözde Yılmaz1, Filiz Namdar Pekiner1

1  Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A. D., Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

AMAÇ: Ağız kanserleri baş-boyun bölgesi kanserlerinin önemli bir grubu olup oldukça yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bu bölge malignomlarının %90’nından fazlasını, mukozanın yüzey epitelinden gelişen skuamöz hücreli karsinom oluşturmaktadır. Oluşumunda tütün kullanımı, alkol tüketimi, siroz, ultraviole ışığı, kronik travmalar, kötü ağız hijyeni, virüsler önemli etkenlerdir. Bu sunumunda palatinal mukozdan maksiller sinüse doğru geniş bir lokalizasyon gösteren skuamöz hücreli karsinom olgusu literatür bilgileri doğrultusunda sunulmuştur

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Sistemik anamnezinde astım ve damar tıkanlıklığı nedeniyle ilaç kullandığı saptanan 71 yaşındaki erkek  hasta  kliniğimize başvurmadan 4 ay önce sol posterior palatinal bölgede bir şişlik şikayeti ile dişhekime başvurmuştur. Yapılan intraoral muayene sonucunda enfeksiyon tanısı ile alan kürete edilerek histopatolojiye yönlendirilmiştir. İncelenen kesitlerde histomorfolojik bulguların skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu olduğu saptanarak opere edilmesi amacıyla  Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilen hasta değerlendirilmek üzere kliniğimize gönderilmiştir.

BULGULAR: Panoramik radyografide sol maksiller sinüs bölgesi detaylı olarak değerlendirilemeyen hastanın  CBCT sagital, aksiyal ve koronal kesitlerinde sol maksiller sinüste totale yakın opasite, sol maksilla anterior, premolar, molar alveol kret tepesinde ve palatinalde perforasyon gözlenmiş ve  anterior, mesial, inferior sınır devamlılığı izlenememiştir.

SONUÇ: Oral karsinomların tedavisinde esas amaç; hastalıksız bir yaşam ve organların olabildiğince korunduğu fonksiyonel bir sonuç elde etmektir. Tedavide cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya bunların kombinasyonları kullanılır. Tedavi yönteminin seçimi; hastalık lezyonunun yaygınlığına (lezyonun alanı/boyutu), hastanın yaşına, eşlik eden hastalıkların durumuna, histopatolojik özelliklerine göre yapılmalıdır. Bu bakımdan hücre tipi, diferansiyasyon derecesi, lenf nodlarının durumu, kemik invazyonu, cerrahi sınırlar/komşuluklar önemlidir. Kanser sistemik bir hastalık tablosu olduğundan medikal onkolog, radyasyon onkoloğu ve cerrah tarafından multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planlaması yapılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Skuamöz hücreli karsinom, oral kavite, CBCTSquamoz Cell Carsinoma: Presentation And Literature Evaluation

İrfan Çelik1, Gözde Yılmaz1, Filiz Namdar Pekiner1

1  Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University, Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey.

Objectıves: Mouth cancers are an important group of head and neck region and have relatively high morbidity and mortality rate. More than 90% of malignoms of this region consist of squamoz cell carsinom evolved from mucosa surface epithelium. Smoking, alcohol, cirrhosis, UV light,chronic traumas, poor oral hygiene and viruses play an important role over it’s formation. In this presentation, squamoz cell carsinom phenomenon locates widely from palatinal mucosa to maxillary sinus presented with literature informations

Methods and Materials: 71 year-old male patient who was found through systemic anamnesis to be taking medication due to asthma and vascular occlusion was applied to dentistry with the complaint swelling on the left posterior palatinal region 4 months before applying to our clinic. After the intraoral inspection, region was scraped off and patient was directed to histopathology. The patient was referred to Marmara University Pendik Training and Research Hospital in order to operate the histomorphological findings compatible with squamous cell carcinoma and was sent back to our clinic for evaluation.

Results: The left maxillary sinus region could not be evaluated in detail in the panoramic radiography. Perforation has been observed on CBCT sagital, axial, coronal sections almost totally opacity in the left maxillary sinus, anterior, premolar, molar in the left maxilla alveol crest tip and palatinal and mesial, inferior border continuity could not be observed

Conclusion: Main objective of oral carsinoms treatment is to have a disease-free life and the organs and protected as much as possible to achieve a functional outcome. Surgery, radiotheraphy, chemotherapy and combination of these are utilized in the treatment. The choose of appropriate treatment method should be defined according to diffusiveness of disease lesion (area/size of lesion), age of patient, status of accompanying diseases and histopathology characteristics. In this aspect, cell type, level of differentiation, status of lymph nodes, bone invasion and surgical borders/vicinities are important. Since cancer is a systemic disease, medical oncologist, radiation oncologist and surgeon should be involved in and treatment is planned with a multidisciplinary approach

Keywords: Squamoz cell carsinoma, oral cavity, CBCT