Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri


Creative Commons License

Küdür Çırpan F. , Gayef A.

Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi, cilt.1, ss.25-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.26567/marsag.2017130063
  • Dergi Adı: Marmara Saglik Hizmetleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-29

Özet

Öğrenme, bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak

çevreden bilgi edinme, hafızada var olan bilgilerle birleştirerek

kalıcı davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bu araştırma, Anestezi eğitimi alan öğrencilerin öğrenme

stratejilerinin belirlenmesi ve bunlarla ilişkili olabilecek özellikleri

incelemek amacıyla kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışma olarak

planlandı. Araştırma kapsamında 142 öğrenciye ulaşılmıştır.

Araştırmada, veri toplama amacıyla “Öğrenme Stratejileri Ölçeği”

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik

programı kullanılmıştır. Veriler sıklık dağılımları, tek yönlü varyans

analizi (ANOVA), t-testi ile değerlendirilmiştir. Anestezi Bölümü

öğrencilerinin dikkat stratejileri puan ortalaması 15,26 ± 2,33;

tekrar stratejileri puan ortalaması 16,10 ± 2,46; anlamlandırma

stratejileri puan ortalaması 24,41 ± 4,95; belleğe yerleştirme

stratejileri puan ortalaması 6,69 ± 1,59; hatırlama stratejileri

puan ortalaması 13,64 ± 2,93; bilişi yönetme stratejileri puan

ortalaması 17,26 + 3,66; duyuşsal stratejiler puan ortalaması 20,45

± 3,71 olarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda, Anestezi Bölümü

öğrencilerinin öğrenme stratejileri için en fazla anlamlandırma,

tekrar ve duyuşsal stratejileri kullanmakta olduğu saptandı. Tekrar

stratejileri puan ortalaması açısından 1.sınıf 1.öğretim ve 2.sınıf

2.öğretim arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır

(p<0.05). Sonuç olarak, öğrencilerin kendi öğrenme stratejilerini

saptamaları ve geliştirmeleri gerektiği önerilmiştir.

Learning is defined as the process by which an individual actively

and consciously acquires knowledge using some strategies and

combines them with knowledge that exists in the memory to

form lasting behaviors. The aim of this study was to determine

the learning strategies and characteristics that may be related with

learning strategies of Anesthesia Technician students. This study

was planned as a cross sectional design. In the study 142 students

were enrolled. “Learning Strategies Inventory” was used in this

study. SPSS 17.0 statistical programme was used for data analysis.

The data was evaluated by frequency, one way ANOVA and t test.

The mean score of attention strategies of students of Anesthesia

Department was 15.26 ± 2.33; the mean score of rehearsal

strategies was 16,10 ± 2,46; The mean score of elaboration

strategies was 24.41 ± 4.95; the mean score of memory placement

strategies was 6,69 ± 1,59; the mean score of recall strategies was

13,64 ± 2,93; the mean score of cognitive management strategies

was 17,26 + 3,66; the mean score of affective strategies was 20,45

± 3,71. As a result of this study, it is determined that elaboration

strategies, rehearsal strategies and affective strategies are the most

used by Anesthesia technician students. A statistically significant

difference was found between 1st class 1st education and 2nd

class 2nd education in terms of mean score of rehearsal strategies

(p<0.05). In conclusion, it is suggested that students have to

determine and develope their learning strategies