Tip 2 Diyabet Hastalarında Başlangıç Düzey Karbonhidrat Sayımının HbA1C Düzeyine Etkisi


Creative Commons License

Şahin H., Uzuner A. , Cöbek Ünalan G. P.

17.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

Giriş: Diyabette beslenme ve öğün planlaması ile ilgili prensipler başarılı bir diyabet yönetiminin en önemli
bileşenlerindendir. Tıbbi beslenme tedavisi yöntemlerinden biri olan karbonhidrat sayımı (KS) daha iyi glisemik
kontrol sağlamak için ana ve ara öğünlerde tüketilen karbonhidrat miktarının hesaplanmasıdır. Tip 2 Diabetes
Mellitus(T2DM) hastalarında KS'le ilgili yapılmış çalışmalar sınırlı olup, birkaç çalışmada KS’nin glisemik kontrolü
iyileştirdiği bildirilmiştir. Başlangıç düzey karbonhidrat sayımı T2DM hastalarında beslenme eğitiminin bir
bileşeni olarak sunulduğunda Hba1c düzeyi üzerine etkili olabilir. Çalışmanın amacı; başlangıç düzey
karbonhidrat sayımının, birinci basamakta, oral antidiyabetik ilaç kullanan T2DM hastalarda Hbac1 düzeyine
etkisini değerlendirmektir.
Yöntem:: Non-randomize kontrollü klinik müdahale çalışması. Müdahale grubu, Tuzla Aydınlı Eğitim Aile Sağlığı
Merkezine, kontrol grubu ise; bir başka aile sağlığı merkezine kayıtlı T2DM tanılı, oral antidiyabetik ilaç kullanan,
18-75 yaş aralığında, HbA1c değeri 6.5’ ten büyük olan hastalardan oluşacaktır. Müdahale grubunda 32, kontrol
grubunda 68; toplam 100 katılımcıya ulaşmak hedeflenmektedir. Müdahale grubuna araştırmacı tarafından
başlangıç düzey KS eğitimi verilecektir. Eğitim programı uzman bir diyetisyenle birlikte hazırlanacaktır. Eğitim, 3
kez,1 hafta arayla, 30 dakikalık oturumlardan oluşacaktır. Müdahale grubunda eğitimlere gelirken 3 günlük besin
tüketim kaydı tutmaları istenecektir. Tüm katılımcılara demografik özelliklerine ve kliniklerine yönelik kapsamlı
sorular içeren bir anket yapılacaktır. Eğitim içeriğine ilişkin sorular ön test- son test olarak uygulanacaktır. Tüm
katılımcılar standart diyabet izlemiyle takip edilecek olup; ilk karşılaşmada ve 3. ayda HbA1c değeri ölçülüp; kan
basıncı, boy(cm),vücut ağırlığı(kg), VKİ, bel çevresi ölçülecektir. Tüm katılımcılara tıbbi beslenme önerilerini
(içinde KS da olan) içeren broşür hazırlanarak dağıtılacaktır.
Bulgular:: Araştırma planlama aşamasındadır. Birincil çıktı, Hba1c değerindeki düzelme, ikincil çıktı ise klinik
parametrelerde (ağırlık, VKİ, bel çevresi gibi.) düzelme şeklindedir.
Sonuç: Çalışmamız birinci basamakta aile hekimi tarafından verilen başlangıç düzey KS eğitimin HbA1c’deki
etkisini ortaya koyarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.